Teie partner kinnisvara teenustes

Kinnisvara müügi- ostu- ja üürialased konsultatsioonid. Investeeringute alane nõustamine ja kinnisvaraportfelli koostamine.

Küsige konsultatsiooni

Kinnisvara müügi teenus sisaldab nõustamist ja müügiprotsessi läbiviimist.

 • Müügikonstseptsiooni – kellele ja mida? ja turundustrateegiat – kuidas ja kus?
 • Aktiivset müüki ja reklaamikampaaniate läbiviimist
 • Läbirääkimiste korraldamist ja dokumentide koostamist
 • Notariaalse tehingu ettevalmistamist ja objekti üleandmist- vastuvõtmist

Küsige pakkumist

Kinnisvara ostu teenus sisaldab Teie vajaduste ja finantseerimise võimaluste selgitamist.

 • Ostuobjekti leidmist ja ülevaatust
 • Läbirääkimiste korraldamist
 • Dokumentide koostamist
 • Notariaalse tehingu ettevalmistamist ja objekti üleandmist- vastuvõtmist

Küsige pakkumist

Kinnisvara üürile andmise – võtmise teenus sisaldad üürialast nõustamist ja vajaduste selgitamist.

 • Sobiva objekti ja üürniku leidmist
 • Üürniku tausta kontrolli
 • Lepingute ja dokumentide ettevalmistamist
 • Kinnisvaravalduse üleandmise-vastuvõtmise korraldamist

Üürikorteri valitsemise teenus sisaldab professionaalset vara haldust:

 • Üürniku leidmist ja kontrollimist
 • Omaniku esindamist üürniku ees
 • Omaniku esindamist KÜ ees
 • Arvete väljastamist ja teavitamist
 • Üüri ja kõrvalkulude kogumist
 • Üürivõlgnevusega tegelemist
 • Korterisiseste remonttööde ja hooldustööde korraldamist

Küsige pakkumist

Kinnisvara korrashoid – haldusteenus on tegevuste kompleks tagamaks Teile kuuluva kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilimine.

Hoian korras Teie kinnisvara:

 • sõlmin vajalikud lepingud
 • korraldan hoone puhastuse
 • haljastuse kinnistul
 • valve territooriumil
 • esitan üürnikele arved
 • leian vakantsetele pindadele üürnikud
 • juhin remonttööde projekte
 • haldan dokumentatsiooni

Küsige pakkumist

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Maa väärtust mõjutab eelkõige sellele määratud ehitusõigus.

Kasvatan Teie maa väärtust:

 • Leian kinnistule parima tuleviku, lähtuvalt omaniku ootustest ja kinnistu asukohast
 • Tutvustan visiooni kohalikule omavalitsusele ja asjaga seotud isikutele
 • Viin läbi konkursi arhitektuurse lahenduse leidmiseks
 • Esindan omaniku huve kogu planeerimise ajal:
  • Juriidiliselt – menetlus KOV-s, seadused, lepingud, vaidlused
  • Koosmõtlemistel – avalikud arutelud, avalikustamine, teavitamine, kirjavahetus
  • Loomingulistes tegevustes – idee väljatöötamine, arhitektuuri konkursid
 • Detailplaneeringu kehtestamisel vajadusel kinnistu müük, arendaja leidmine.

Küsige pakkumist

Info omanikule ja ettevõtjale, kelle kinnisvara alased huvid on seotud muinsuskaitse- või miljööalaga. Leiame lahenduse väärtustades vana!

Kes teab, see näeb!

Küsige infot

Seadustan Teie kinnisvara!

Ehitusteatis on vajalik 20–60 m² ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel.

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik hoonetele, mis on 0-60 m² ja üle 5 m kõrged ning hoonete, mis on üle 60 m² ehitusaluse pinnaga ja rajatiste püstitamisel. Veel tuleb taotleda ehitusluba, kui laiendatakse ehitist üle 33% olemasolevast mahust ning samuti ka ehitusloakohustuslike hoonete lammutamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.
Ehitusloa kohustusliku objekti rajamise eelduseks on detailplaneeringu või projekteerimistingimuste olemasolu. Juhul kui rajatav objekt ei eelda ehitusluba, võib siiski taotleda arhitektuurseid ja ehituslikke suuniseid.

Kasutusluba on vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba.

Erki Koht

Haridus

 • Majandusjurist
 • Infotehnoloogia alused
 • Kvaliteedi- ja keskkonnahaldus
 • Turundus

Tegevus

 • Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine
 • Kinnisvara haldamise tase 5
 • Tallinna Ülikool
 • Hobid: sport ja linnaruum

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) iga-aastaselt kaks korda läbiviidava uuringu alusel ootavad varasemast vähem elamispindade müügihindade tõusu, kuid senisest suuremat tehingute arvu juurdekasvu.

“Müügihindade tõusuootusi võib põhjendada eeskätt tugeva nõudluse baasi ja kasvavate ehitushindadega, mis ei luba uusi kortereid varasemast odavamalt turule tuua,” hindas EKFLi juhatuse liige ja kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. “Senine hinnatõus on viimase aasta-pooleteise jooksul olnud ka üsna mõõdukas. Seetõttu võiks üldise majanduskonjunktuuri säilumisel koduostjad jätkuva 4-7 protsendi suuruse aastase hinnatõusu alla neelata,” täiendas Tõnu Toompark.

Äripindade sektorist seevastu ootavad kinnisvaraturu osalised ostu-müügi- ja üüritehingute arvu kasvu. Seejuures osutavad valdavad ootused äripindade üürihindade langusele.

“Äripindade, eelkõige büroode ja kaubanduse juurde tootmine on olnud üsna aktiivne, uusi pindu lisandub jätkuvalt. Eks pakkumise suurenemisest olukorras, kus pinna vajajaid sellise hooga juurde ei tule, oodataksegi survet hindadele,” selgitas Tõnu Toompark.

Ettevõtete käivete ja töötajate arvu osas on kinnisvaraettevõtjad traditsiooniliselt optimistlikud. Siiski on optimism pisut madalamal tasemel, kui käesoleva 2017. a alguses. Siiski oodatakse eelolevalt poolelt aastalt nii ettevõtete käibe kasvu kui töötajate arvu suurenemist.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit viib regulaarselt kaks korda aastas läbi kinnisvarasentimendi uuringut. Küsitlusele vastajateks on EKFLi liikmed ja teised kinnisvaravaldkonna ettevõtete juhid ja tippspetsialistid.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit on loodud 1994. a. EKFL on kinnisvara arenduse, vahenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus. Liitu kuulub 60 juhtivat kinnisvarasektori ettevõtet.

2017-10-18 EKFL kinnisvarasentiment 1

2017-10-18 EKFL kinnisvarasentiment 2

Balti riikide 2016. aasta kinnisvaraturu ülevaade on valminud Maa-ameti, Läti Maateenistuse ja Leedu Registrite Keskuse koostööna. Ülevaade on koostatud inglise keeles. Senisest enam on ülevaate keskmes Balti riikide võrdlus. Kuna aga eri riikide statistilised näitajad on kogutud erinevatel tingimustel, ei peegelda tulemused päris täpset olukorda Balti riikides, kuid ülevaate kinnisvaraturust võiks need siiski anda.

Kõige rohkem hoonestamata maa tehinguid (23 973) tehti 2016. aastal Leedus. Eestis ja Lätis tehti tehinguid ligikaudu 2 korda vähem: vastavalt 12 489 ja 12 657. Seejuures tehti Eestis kõige rohkem tehinguid (21%) metsamaaga, Lätis (24%) haritava maaga ja Leedus (40%) elamumaaga.

Elamumaa ja ärimaa kõrgeim keskmine hind oli 2016. aastal Eestis ning madalaim hind Leedus. Seejuures tehti kõikides Balti riikides kallimaid tehinguid pealinnades.

Kui Leedus tehti rohkelt tootmismaa tehinguid Vilniuses, siis Eestis ja Lätis pigem väljaspool pealinnu. Kõrgeim tootmismaa keskmine hind oli 2016. aastal Leedus ja madalaim Lätis.

Haritava maa keskmine hind on kasvanud igal aastal kõikides Balti riikides. Kõige stabiilsemalt on kasvanud hind Lätis. Leedus oli 2016. aastal kõrgeim keskmine hind ja Eestis madalaim.

Balti riikidest oli kõrgeim metsamaa hind 2016. aastal Eestis. Madalaim metsamaa hind oli Lätis, kus see on viie aastaga kasvanud vaid 1,1 korda.

Kõige rohkem tehinguid (13 458) hoonestatud maaga tehti 2016. aastal Leedus. Lätis oli tehingute arv 1,4 korda madalam (9 417). Kõige vähem tehinguid (6 690) hoonestatud maaga tehti Eestis. Kõikides Balti riikides tehti hoonestatud maadest kõige rohkem tehinguid elamumaaga. Lätis ja Leedus tehti 57% tehingutest elamumaaga ning Eestis veelgi rohkem – 67%. Seejuures on elamumaa tehingute osakaal aasta-aastalt pigem kasvanud. Elamute ja eluruumide ruutmeetri hinnad olid kõrgeimad Eestis ning madalaimad Lätis.

https://www.maaamet.ee/et/uudised/balti-riikide-kinnisvaraturu-ulevaade-elamute-ja-eluruumide-ruutmeetri-hinnad-korgeimad

Olen saanud väga huvitava tagasiside ühe lugeja käest, tema lahkel loal avaldan ta kirja ka teile ning leian, et tema mõtted, tähelepanekud ja ideed tulevad paljudele korteriühistutele kasuks. Suured tänud Sulle!

Siinkohal tahaksin jagada pisut mõtteid nõuande kohta, mis puudutab volikirjadega hääletamist ja ettepanekute protokollimist, kuna olen korteriühistu juhatuse liikmena olnud ise nii päevakorra kokkupanija, koosolekute kokkukutsuja, volikirjade organiseerija kui ka protokollija.

Väikestes kortermajades, aga ka suurtes korterelamutes, on minu teada väga sageli probleemiks see, et ühistu liikmed kas ei saa või ei viitsi koosolekule tulla. Miks inimesed ei saa tulla – ollakse samal ajal tööl, elatakse kuskil mujal, sh teises linnas või isegi välismaal, vahel on inimesed koosoleku toimumise ajal haiged või tuleb ette muid ootamatuid asju.

Kui koosoleku päevakorras ei ole konkreetse korteriomaniku jaoks ühtegi eluliselt olulist küsimust, ei viitsi ta oma aega raisata. Majandusaasta aruande kinnitamine ei tundu 99%-le korteriomanikest üldse oluline. Arvan, et ca 90% omanikest ei ole kunagi lugenud KÜ põhikirja ega huvitugi sellest, mis seal praegu või tulevikus kirjas on. Majandusaruanded ja põhikiri on seega suuresti vaid n-ö juhatuse probleem, sest juhatus vastustab.

Meie korteriühistu on väga väike. Omanike kattumise tõttu on hääletajaid oluliselt vähem. Kvoorumi ning loomupäraste vaidlejatega oleks alati probleeme, kui korraldada koosolekuid tavapärasel moel. Samas ei ole meil ühtki üldkoosolekut kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimetuks kujunenud ega ühtki vajalikku otsust vastu võtmata jäänud.

Kasutame korteriomanike ühiste huvide eest seismiseks järgmisi võtteid:

 • Üldkoosoleku päevakorras peab olema alati vähemati 1 punkt, mis kõiki huvitab. Enamasti on selleks renoveerimisplaanide arutamine ja korteriomanike küsimustele vastamine. Üldkoosoleku päevakorra viimane punkt on „muud küsimused“, mille raames võib tõstatada kõiki teemasid ja saada lühivastuseid koosoleku ajalimiidi piires. Vajadusel saab sama ajalimiidi piires põhimõttelisemaid küsimusi ka hääletada. Üldiselt ei jaksa inimesed üle 2 tunni KÜ asju arutada ning hakkavad ükshaaval lahkuma. Siis on õige hetk kiirelt otsad kokku tõmmata, sest hääletamisest ei tuleks enam nagunii midagi välja.
 • Et üldkoosolek ei peaks pisiasju lahkama, nt uksele sulgumisvastaste haakide panemist, on juhatusel põhikirjaline pädevus igapäevaseid ja väiksemaid asju otsustada, ja mis on seejuures teravamad-olulisemad küsimused, vormistatakse koos küsimuse, poolt- ja  vastuargumentide ning hääletamistulemustega juhatuse koosoleku protokollidesse. Haakide paneku küsimuses võiks selle nt meilitsi juhatuse liikmete vahel läbi rääkida ja kohe ära teha, kulud ei ole suured ja me kannaksime need raamatupidamises hooldus- ja halduskuludesse, mille katteks maksavad korteriomanikud igal kuul vastavalt ruutmeetripõhisele tariifile. Tariifi tõstmise otsustab vajadusel juhatus, aga kui erakorralist vajadust ei ole, korrigeeritakse seda üldkoosolekule esitatava majanduskavaga.
 • Päris ootamatute küsimuste ennetamiseks suhtleb juhatus korteriomanike ja üürnikega vastavalt vajadusele. Korteriomanikud ja üürnikud saavad juhatuse liikmetele iga kell helistada või meili saata. Kui juhatus ei saa kõnele kohe vastata, helistatakse tagasi. Meilidele vastatakse, aga olenevalt teemast, võtab vastamine vahel aega. Kui on mingeid hädasid, kaebusi või probleeme, üritame need esimesel võimalusel lahendada ega hakka üldkoosolekut kokku kutsuma või ootama.
 • Püüame üldkoosolekuid läbi viia mitte sagedamini kui korra aastas. Osa omanikke oleks ilmselt täiesti rahul ka siis, kui üldkoosolekuid ei toimuks üldse või leiaks need aset kord 5 aasta jooksul või põhikiri lubaks üldkoosoleku alternatiivina kirjalikku hääletamist. Meie põhikiri ei luba üldkoosoleku hääletamist asendada kirjaliku hääletamisega, sest oleme tahtnud algusest peale kindlad olla, et hääletajad saavad sellest aru, mida nad hääletavad ja kõik hääletajad saaksid üksteisele eelnevalt silma vaadata, et veenduda nt selles, et hääletaja on sama isik, keda väidab end olevat ning et ta on arvamuse avaldamise ajal kaine. Lisaks on üsna suureks probleemiks korteriomanike keeleoskus. KÜ dokumendid, renoveerimisprojektid jm on riigikeeles. Meil on aga päris palju korteriomanikke, kes vajavad arusaamiseks tõlget vene keelde. Olenevalt piirkonnast võib aga olla vajalik ka inglisekeelne tõlge. Kirjalikud tõlked, kui need on asjast arusaamiseks ja otsustamiseks vajalikud, korraldab KÜ juhatus. Kui üldkoosolekul ei ole suulist tõlget, ei suuda valdav osa venekeelseid omanikke toimuvat jälgida ning kalduvad päevakorrajärgset arutelu segama. Enamasti lihtsalt sellega, et hakkavad omavahel hoopis muudel teemadel lobisema.
 • Kui üldkoosoleku päev on paigas, võtame kõigiga ühendust ja küsime, kas inimesed saavad tulla või kedagi enda eest hääletama saata. Palume neil, kes ei saa tulla, teha usaldusväärsele inimesele volikiri. Nii on volikirju tehtud elukaaslastele, naabritele, äripartneritele ja kui kedagi teist võtta pole, KÜ juhatuse liikmetele. Aitame venekeelsetel korteriomanikel eestikeelseid volikirju vormistada. Eestikeelsed omanikud on enamasti ise toime tulnud.
 • Vormistame peale koosolekut arvutis kirjaliku protokolli, kuhu fikseerime kõik olulisemad küsimused, vastused ja hääletustulemused. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. On täiesti võimalik, et mingeid väiksemaid muude küsimuste punkti all esitatud ja hääletamata küsimusi on protokollist välja jäänud. Vaatamata aeg-ajalt tõusetuvatele korteriomanike ja juhatuse vahelistele konfliktidele, vajadusele tegelda võlgade sissenõudmise ning muu ebameeldivaga, ei ole meil seni kohtus vaidlustatud ühtegi üldkoosoleku protokolli, üldkoosoleku ega juhatuse otsust, võlanõuet või muud küsimust.

Loodame, et saame ka edaspidi hakkama kohtus käimata – KÜ liikmete raha ja närve säästvalt. Soovitame kindlasti sama ka teistele KÜdele, sest kohtus käimine ning sealt hea lahenduse saamine on oluliselt raskem, kui esmapilgul paistab.

Kätri Sarapuu, jurist

Kontakt

Üles