Teie partner kinnisvara teenustes

Kinnisvara müügi- ostu- ja üürialased konsultatsioonid. Investeeringute alane nõustamine ja kinnisvaraportfelli koostamine.

Küsige konsultatsiooni

Kinnisvara müügi teenus sisaldab nõustamist ja müügiprotsessi läbiviimist.

 • Müügikonstseptsiooni – kellele ja mida? ja turundustrateegiat – kuidas ja kus?
 • Aktiivset müüki ja reklaamikampaaniate läbiviimist
 • Läbirääkimiste korraldamist ja dokumentide koostamist
 • Notariaalse tehingu ettevalmistamist ja objekti üleandmist- vastuvõtmist

Küsige pakkumist

Kinnisvara ostu teenus sisaldab Teie vajaduste ja finantseerimise võimaluste selgitamist.

 • Ostuobjekti leidmist ja ülevaatust
 • Läbirääkimiste korraldamist
 • Dokumentide koostamist
 • Notariaalse tehingu ettevalmistamist ja objekti üleandmist- vastuvõtmist

Küsige pakkumist

Kinnisvara üürile andmise – võtmise teenus sisaldad üürialast nõustamist ja vajaduste selgitamist.

 • Sobiva objekti ja üürniku leidmist
 • Üürniku tausta kontrolli
 • Lepingute ja dokumentide ettevalmistamist
 • Kinnisvaravalduse üleandmise-vastuvõtmise korraldamist

Üürikorteri valitsemise teenus sisaldab professionaalset vara haldust:

 • Üürniku leidmist ja kontrollimist
 • Omaniku esindamist üürniku ees
 • Omaniku esindamist KÜ ees
 • Arvete väljastamist ja teavitamist
 • Üüri ja kõrvalkulude kogumist
 • Üürivõlgnevusega tegelemist
 • Korterisiseste remonttööde ja hooldustööde korraldamist

Küsige pakkumist

Kinnisvara korrashoid – haldusteenus on tegevuste kompleks tagamaks Teile kuuluva kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilimine.

Hoian korras Teie kinnisvara:

 • sõlmin vajalikud lepingud
 • korraldan hoone puhastuse
 • haljastuse kinnistul
 • valve territooriumil
 • esitan üürnikele arved
 • leian vakantsetele pindadele üürnikud
 • juhin remonttööde projekte
 • haldan dokumentatsiooni

Küsige pakkumist

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. Maa väärtust mõjutab eelkõige sellele määratud ehitusõigus.

Kasvatan Teie maa väärtust:

 • Leian kinnistule parima tuleviku, lähtuvalt omaniku ootustest ja kinnistu asukohast
 • Tutvustan visiooni kohalikule omavalitsusele ja asjaga seotud isikutele
 • Viin läbi konkursi arhitektuurse lahenduse leidmiseks
 • Esindan omaniku huve kogu planeerimise ajal:
  • Juriidiliselt – menetlus KOV-s, seadused, lepingud, vaidlused
  • Koosmõtlemistel – avalikud arutelud, avalikustamine, teavitamine, kirjavahetus
  • Loomingulistes tegevustes – idee väljatöötamine, arhitektuuri konkursid
 • Detailplaneeringu kehtestamisel vajadusel kinnistu müük, arendaja leidmine.

Küsige pakkumist

Info omanikule ja ettevõtjale, kelle kinnisvara alased huvid on seotud muinsuskaitse- või miljööalaga. Leiame lahenduse väärtustades vana!

Kes teab, see näeb!

Küsige infot

Seadustan Teie kinnisvara!

Ehitusteatis on vajalik 20–60 m² ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel.

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik hoonetele, mis on 0-60 m² ja üle 5 m kõrged ning hoonete, mis on üle 60 m² ehitusaluse pinnaga ja rajatiste püstitamisel. Veel tuleb taotleda ehitusluba, kui laiendatakse ehitist üle 33% olemasolevast mahust ning samuti ka ehitusloakohustuslike hoonete lammutamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.
Ehitusloa kohustusliku objekti rajamise eelduseks on detailplaneeringu või projekteerimistingimuste olemasolu. Juhul kui rajatav objekt ei eelda ehitusluba, võib siiski taotleda arhitektuurseid ja ehituslikke suuniseid.

Kasutusluba on vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba.

Erki Koht

Haridus

 • Majandusjurist
 • Infotehnoloogia alused
 • Kvaliteedi- ja keskkonnahaldus
 • Turundus

Tegevus

 • Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine
 • Kinnisvara haldamise tase 5
 • Tallinna Ülikool
 • Hobid: sport ja linnaruum

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) nõukogu ja juhatus kogunes korralisele nõupidamisele, kus arutati ettevõtte esimese poolaasta tegevuste tulemusi ning juhatuse mehitamist. Lisaks olid arutlusel auditikomitee töökorraldus, kinnisasja koormamine ning ettevõtte kuvand.

RKAS investeeris esimesel poolaastal avaliku sektori asutuste töötingimuste parendamisse 31,1 miljonit eurot. Suurimatest arendusprojektidest rahastati uue Tallinna vangla ehitustöid 19,9 miljoni euroga ja uue Tallinna kohtuhoone ehitustöid 5,4 miljoni euroga. RKASi konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta esimese 6 kuu müügitulu oli 53,3 miljonit eurot. Ärikasumit teeniti 7,1 miljonit eurot ning puhaskasumit 5,7 miljonit eurot.

Aasta esimese poole tegemistele tagasi vaadates väärib esiletõstmist Terviseameti uue büroo- ja laborihoone valmimine Tallinnas. Samuti Euroopa Liidu IT-agentuuri peahoone ning Tallinna Euroopa Kooli projekteerimis- ja ehitustöödega alustamine. Avaliku linnaruumi korrastamise ja arendamise seisukohast võib välja tuua Tallinna vesilennukite angaaride ja Patarei merekindluse vahelise ala ulatuslike korrastustöödega alustamist, mille käigus rekonstrueeritakse Vesilennuki tänav, mis pikendatakse kuni Kalaranna tänavani välja. Samuti Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurivõistluse läbiviimine, mille käigus leiti arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus kavandatavale hoonele.

Ettevõtte juhatuse liige ning juhatuse esimehe kohusetäitja Tanel Tiits peab ettevõtte esimese poolaasta tulemusi headeks ja tänab meeskonda hea töö eest. „Suurimaks väljakutseks on osutunud ettevõtte uue strateegia juurutamine, RKASi teenuse ja toote kontseptsiooni uuendamine, suurendamaks klientide rahulolu,“ lisas Tiits.

RKASi juhatuse liige ja finantsjuht Piia Kallas tõi esile 48,5 miljoni euro suuruse mahuga võlakirjaemissiooni eduka läbiviimise, millest rahastatakse riigile olulisi kinnisvarainvesteeringuid. „Poolaasta kokkuvõttes on ettevõte püsinud seatud eesmärkide ja valitsussektori limiitide piires. Tuleviku vaates on hetkel töös teenuspakettide väljatöötamine, mis hakkavad finantstulemustele mõju avaldama alates tulevast aastast,“ lisas Kallas.

Ettevõtte senise juhatuse esimehe lahkumise järgselt on päevakorral RKASi juhatuse täiendava liikme küsimus ning nõukogu otsustas korraldada konkursi RKASi juhatuse esimehe leidmiseks. „Äriühing ei saa tõhusalt tegutseda ilma selguseta juhtimises ning ettevõtte jaoks parim selgub valides võimalike lahenduste vahel,“ põhjendas otsust koosolekut juhtinud nõukogu liige Sulev Luiga.

RKASi nõukogu on tänase seisuga neljaliikmeline: Marek Pohla, Sulev Luiga, Tarmo Porgand ja Tõnu Toompark ning ootab täiskoosseisu jõudmiseks vähemalt ühe täiendava liikme nimetamist.

Nõukogu toetavasse auditikomiteesse kuuluvad Guido Viik (esimees), Aet Tammeleht, Taavi Saat ning Tarmo Porgand nõukogu esindajana.

RKAS on riigi funktsioonide täitmiseks ja avaliku teenuse osutamiseks vajaliku kinnisvara arendamisel, haldamisel ja korrashoidmisel valitsusele ning riigiasutustele peamine partner ja kompetentsikeskus. Ettevõte opereerib igapäevaselt 950 kinnistuga, mille kogupind ületab 10 miljonit ruutmeetrit. RKASi viimase majandusaasta bilansimaht oli 508,9 miljonit eurot ning realiseerimise müügitulu oli 90,2 miljonit eurot. RKAS annab tööd enam kui 250 inimesele üle Eesti.

Kui kaasomanikud esitavad hagi kaasomandi lõpetamiseks, peab kohus kaasomandi ühel seaduses ette nähtud viisil lõpetama. Antud juhul sooviti lõpetada korteriomandi kaasomandit selle müümisega avalikul enampakkumisel jagades tulu võrdsetes osades kaasomanike vahel.

Korteriomand oli aga koormatud hüpoteegiga, mis vähendanuks oluliselt korteriomandi hinda. Samas selgitas kohus, et kui ülejäänud seadusejärgsed kaasomandi lõpetamise võimalused ei kaitse kaasomanike huve rohkem, tuleb otsustada enampakkumise kasuks.

Avalikku enampakkumist on võimalik korraldada nii, et hüpoteegipidajale tasutakse laen müügist saadud tulu arvelt, millisel juhul saab hüpoteegi kustutada. Sellisel juhul on eelduslikult võimalik müüa kinnisasja parema hinnaga, sest asi on koormatistest vaba.

Kohus rõhutas taas, et kaasomandi lõpetamisel selliselt, et kinnisasi jääb ühele omanikule, tuleb teisele omanikule maksta omandiõiguse kaotamise eest täielik rahaline hüvitis. Hüvitise suuruse arvutamisel tuleb lähtuda terve asja väärtusest. Samuti peab see kaasomanik, kellele asi jääb, sellega ka nõustuma. Ta peab olema ka võimeline teisele kaasomanikule hüvitist maksma. Kui see pole võimalik, ei saa ka kaasomandit nii lõpetada ning tuleb otsustada muude viiside kasuks, näiteks avalikul enampakkumisel müümise kaudu.

Pille Pettai, Rasmus Õisma

Ostsin just korteri, kuid nüüd tuleb välja, et korteriühistu nõuab eelmise omaniku kommunaalkulude võlgnevuse minult välja. Ma ei saa aru, miks ma pean tasuma kellegi teise võlgasid.

Küsimus: Kas selline asi on lubatud?

Vastus: Korteriühistuseaduse (edaspidi ka KÜS) § 51 sätestab korteriühistu liikme õiguste ja kohustuste ülemineku põhimõtte korteriomandi võõrandamisel või pärimisel. Nimelt korteriühistu olemasolul lähevad korteriomandi võõrandamisel või pärimisel korteriomandi võõrandajale või pärandajale kuuluvad korteriühistu liikmete õigused ja kohustused üle korteriomandi omandajale korteriomandi ülemineku hetkest. KÜS § 7 lg 3 kohaselt on korteriomandi omandaja korteriomandi võõrandamisel või pärimisel kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja või pärandaja tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.

KÜS § 7 lg 3 loob korteriomandi võõrandaja ja omandaja solidaarse kohustuse ehk korteriühistu võib nõuda korteriomandi võõrandamise korral võõrandaja tasumata jäänud maksete tasumist nii võõrandajalt kui ka omandajalt. Sätte eesmärgiks on lihtsustada korteriühistu nõude maksmapanekut olukorras, kus korteriomandi omanik on vahetunud, sätte eesmärk ei ole vabastada korteriomandi võõrandajat tema omanikuks oleku ajal tekkinud võlgnevuse tasumisest (RKL 3-2-1-48-11, p 12).

Võlaõigusseaduse § 65 lg 2 järgi tekib solidaarkohustus ka juhul, kui mitu isikut peavad täitma sama sisuga kohustuse, mille täitmist võib võlausaldaja nõuda vaid ühe korra. Nimetatud säte sätestab, et võlgnevuse võib korteriühistu nõuda välja nii korteri võõrandajalt kui ka korteri omandajalt. Korteriomanik, kes on korteriühistu liige, on kohustatud täitma KÜS § 13 lg 4 järgi korteriühistu otsuseid elamu majandamiseks ja säilitamiseks vajalike toimingute tegemise ning majandamiskulude kandmise kohta. Seega korteriühistu saab nõuda korteriomandi omandajalt korteri võõrandaja võlga.

Kätri Sarapuu, jurist

Kontakt

Üles