Kose tee 81a projekteerimistingimuste eelnõuga saab tööpäevadel tutvuda 29. oktoobrist 12. novembrini 2018, Sompa tee 26 12.-16. november ning Kurereha tee 10 ja Pajulille tee 3 5.-19. november 2018 Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 (tuba 128).

Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Kose tee 81a kinnistu on 1148 m² ja elamumaa sihtotstarbega, mis paikneb kehtestatud Kose tee 81 kinnistu detailplaneeringu alas, millega määrati Kose tee 81a kinnistule hoonestusala ja ehitusõigus 2-korruselise väikeelamu ja abihoone püstitamiseks.
Taotluse kohaselt soovitakse Kose tee 81a kinnistul suurendada ja nihutada detailplaneeringus kavandatud hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Sompa tee 26 kinnistu on 2123 m²  ja elamumaa sihtotstarbega, mis paikneb kehtestatud Lepiku tee 31a kinnistu detailplaneeringu alas, millega määrati Sompa tee 26 kinnistule hoonestusala ja ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Sompa tee 26 krundile lubatud hoonete ehitisealune pindala on 200 m² ja suletud brutopind on 400 m².

Taotluse kohaselt soovitakse  suurendada ja nihutada detailplaneeringus kavandatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses esialgsest lahendusest.

Nii Kurereha tee 10 kui ka Pajulille tee 3 kinnistu suuruseks on 1407 m². Samuti on mõlemad kinnistud elamumaa sihtotstarbega. Kurereha tee 10 ja Pajulille tee 3 kinnistud paiknevad kehtestatud Narva mnt 151 kinnistu detailplaneeringu alas, millega määrati Kurereha tee 10 kinnistule ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Kurereha tee 10 krundile lubatud hoonete ehitisealune pindala on 280 m² ja suletud brutopind 450 m², üksikelamu kõrgus 9 m ja katuse kalle 25-35 kraadi ning elamu 2. korrus soovitavalt 60 % esimesest. Pajulille tee 3 kinnistule määrati ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Pajulille tee 3 krundile lubatud hoonete ehitisealune pindala on 280 m² ja suletud brutopind 450 m², üksikelamu kõrgus 9 m ja katuse kalle 25-35 kraadi ning elamu 2. korrus soovitavalt 60% esimesest.

Taotluse kohaselt soovitakse täpsustada Kurereha tee 10 ja Pajulille tee 3 kruntide detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslike tingimusi (hoone katuse kalle ja 2. korruse ulatus).