Eile, 9. mail toimus Tartu linna üldplaneeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi tutvustav avalik arutelu.

Eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda kuni 29. maini 2016 Tartu infokeskuses raekojas ning Poe ja Küüni tänava nurgal paiknevatel stendidel. Arvamusi ja küsimusi oodatakse 29. maini 2016 e-postiga aadressil lpmko@raad.tartu.ee või tavakirjaga (Tartu Linnavalitsusele, Raekoda, Tartu 50089). Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub neljapäeval, 30. juunil kell 17 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna koosolekute ruumis (Raekoja plats 3, III korrus, tuba 303).

“Uue üldplaneeringu eskiisis on jätkatud kesklinna üldplaneeringu loogikat, et Tartut hoiab toimimas tugev kesklinn, ülejäänud funktsioonid on kontsentriliselt selle ümber. Uues üldplaneeringus väheneb elamumaade osa ja kasvab rohealade ning ettevõtlusmaade osakaal. See on realistlik vaade meie rahvastiku juurdekasvule ning peaks pakkuma võimalusi mitmekesistada majandustegevust, et tagada rohkem töökohti tartlastele,” kommenteeris abilinnapea Jarno Laur.

Võrreldes kehtiva planeeringuga rõhutatakse uues eskiislahenduses enam kesklinna arengu prioriteetsust, Maarjamõisa paremat sidumist kesklinnaga, ettevõtlustegevuse tihedamat integreerimist linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramupiirkondade planeerimisele seni hoonestamata aladel. Olulisel kohal on ka linna ja lähiregiooni sidumine. Uus linna üldplaneering võimaldab paindlikumat maakasutuse käsitlemist ning selgemini on välja toodud linna ruumilise arengu suundumused.

Tartu linna üldplaneeringu koostamine on toimunud erinevate osapoolte koostöös. “Tartu uus üldplaneering on hea võimalus tartlastel oma linna arengus kaasa rääkida. Juba eskiisi koostamisel kaasasime Tartu teadlasi, ettevõtjaid ning tegime koostööd asumiseltside ja paljude teiste huvirühmadega. Eskiisi avalikustamisel loodame tagasisidet laiema üldsuse poolt,” lisas Laur.

Tartu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati 2014. aasta detsembris. Planeeringuala suurus on u 39 km2 – kogu Tartu linna haldusterritoorium.

Üldplaneeringu info: http://tartu.ee/uldplaneering