Tallinna Linnavolikogu istungil võeti vastu otsus „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kehtestamine kruntide positsioon 15, 16 ja 40 osas Põhja-Tallinnas“. Sellega on lõppenud juba 2003. aastal alguse saanud ning 2008. aastal avalikustatud Kalasadama ümbruse planeeringu menetlemine.

„Kui eelmisel Tallinna Linnavolikogu istungil kehtestati Kalasadama osaline planeering, siis täna saame selle kaua kestnud protsessi lõpule viia,“ ütles linnapea ülesandeid täitev abilinnapea Taavi Aas, „mul on väga hea meel, et kohalikud elanikud, arendaja ning linn jõudsid lõpuks kompromisslahenduseni. Antud ala kujuneb valmides kauniks ettevõtlus, elu- ja vaba aja veetmise keskkonnaks, millest võidavad kõik tallinlased.“

Volikogu poolt heaks kiidetud otsusest lähtub, et detailplaneeringus on ette nähtud rohkelt avalikku ruumi – rannapark, rannapromenaad, olemasoleva Kalasadama basseini äärsed kaid, avaliku kasutusega jalakäijate alad, mis on jalakäijate ühendusteeks Kalamaja ja mere vahel.

Lisaks kujundatakse rannaalale rohkelt haljastatud avalikku ruumi, mereäärne piirkond on ette nähtud avalikuks rekreatsioonialaks ning detailplaneeringuga kavandatakse sinna piirkonda teenindavad kergliiklus- ja jalakäijate teed, milleks on piki mere äärt kulgev minimaalselt 25 meetri laiune rekreatsiooniala koos promenaadi ja pargiga.

Planeeringus kavandatu on kallasrajale juurdepääsu ja seal vaba liikumise tagamisel kooskõlas ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ning võimaldab aktiivselt ja eesmärgistatult kasutusele võtta seni räämas ja korrastamata rannaala. Planeeringus on kavandatud mereäärne hoonestus astmeliselt mere suunas langevana, mis tagab seeläbi võimalikult palju vaateid merele ja liigendab merelt vaadeldavat linna siluetti ning tagab mereäärsetel avalikel aladel (sh liivarannal) valdava osa ajast päikesevalguse.

Alale võib rajada kuni viiekorruselisi hooneid. Planeeringulahendusega nähakse ette avaliku ruumi suurendamine ja korrastamine. Kehtestamisele kuuluva ala osas leitakse rannapromenaadi, jalakäijate liikumisteede ja hoonete arhitektuurne lahendus läbi avaliku arhitektuurivõistluse.

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu korralduse „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu koostamise algatamine“ 5. novembril 2003. aastal. Otsus „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu osaline kehtestamine kruntide positsioon 1-5, 12, 17-29 ja 32-38 osas Põhja-Tallinnas“ võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 19. mai istungil ning otsus „Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu kehtestamine kruntide positsioon 15, 16 ja 40 osas Põhja-Tallinnas“ tänasel, 2. juuni istungil.