Kinnisvaraarenduse segment hõlmab elamuehitust, korteriprojektide arendust, pikaajalisi kinnisvarainvesteeringuid ning äriotstarbelisi kinnisvaraprojekte kõikides kontserni poolt täna tegutsevates asukohariikides.

2016. aasta 6 kuuga müüs kontsern 159 korterit kogumaksumusega 17,4 mln eurot (käibemaksuta), võrreldes 2015. aasta 6 kuuga müüdud 168 korteri ja 31,7 mln euroga. 2016. aasta II kvartalis müüdi 58 korterit kogumaksumusega 6,0 mln eurot (käibemaksuta), (2015. aasta II kvartal vastavalt: 106 korterit ja 20,9 mln eurot). Kinnistute müügist on kontsern 2016. aasta 6 kuuga teeninud müügitulu 8,6 mln eurot (2015. aasta 6 kuud: 0,2 mln eurot). 2016. aasta II kvartali müügitulu kinnistutest oli 1,1 mln eurot (2015. aasta II kvartal: 0,2 mln eurot). 2016. aasta 6 kuu kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulud on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 11,0% võrra. Nimetatud vähenemise taga on peamiselt võrdlusperioodil ühe keskmisest eksklusiivsema arendusprojekti korterite müük, kus müügihind korteri kohta oli kõrgem võrreldes jooksval aastal realiseeritud korteritega. Kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulud moodustasid 2016. aasta 6 kuul ootuspäraselt 27,4% kontserni kogutuludest (2015. aasta 6 kuud: 28,0%), olles aastaga 2,0% vähenenud.

Segmendi 6 kuu brutokasum oli 3,1 mln eurot (6 kuud 2015: 3,1 mln eurot) ja brutokasumi marginaal 10,6% (6 kuud 2015: 9,5%), mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 11,4%. Korterarendusprojektide kasumlikkus on sõltuvalt projektist erinev ning sõltub paljuski konkreetse projekti kulude struktuurist, sh maa soetamishinnast. Kui 2016. aasta 6 kuul müüdud korterite kasumlikkus on olnud suurem kui võrdlusperioodil, siis teiselt poolt omas valdkonna 6 kuu brutokasumile olulist ühekordse iseloomuga mõju keskmisest madalama kasumlikkusega kontsernile strateegiliselt mittevajalike kinnistute müügitulu, mille puhul kasumlikkus ei ole võrreldav olukorraga kus maa väärindatakse kõigi arendusprotsessi tsüklite läbimisega, oluline osakaal segmendi kogu müügituludes.

Perioodi lõpus on kontsernil varudes 298 eellepingutega kaetud korterit: 21 valmisehitatud korterit (15 Eestis, 5 Lätis ja 1 Leedus) ja 277 ehitusjärgus olevat korterit (200 Eestis, 24 Lätis ja 53 Leedus). Antud korterite lõplik müügivormistamine ning üleandmine ei ole klientidele veel toimunud, kuna arendusobjekt on veel ehituses või objekt on saanud valmis käesoleva aruande perioodi lõpus ning müügitehingud ei ole veel kõik lõplikult vormistatud.

Seisuga 30. juuni 2016 oli Merko Ehitus kontsernil aktiivselt müügis kokku 510 korterit (30. juuni 2015: 467 korterit), mille kohta ei ole eellepinguid sõlmitud ning millest 58 on valmis ehitatud (16 Eestis, 25 Lätis ja 12 Leedus ja 5 Soomes) ja 452 ehitusjärgus (293 Eestis, 114 Lätis ja 45 Leedus). 30. juuni 2016 aktiivselt müügis olevate korterite arv on mõnevõrra suurenenud võrreldes 30. juuniga 2015, mis on tingitud peamiselt suurest alustatud uute projektide mahust käesoleva aasta esimesel poolaastal.

2016. aasta 6 kuul käivitasime Baltikumis kokku 284 korteri ehituse (2015. aasta 6 kuul vastavalt: 335 korteri ehituse). Käesoleva aasta 6 kuuga on kontsern investeerinud kokku 25,1 mln eurot (2015. aasta 6 kuul: 19,1 mln eurot) 2016. aastal käivitatud uutesse arendusprojektidesse ja juba töös olevatesse projektidesse.

Jätkame investeerimist elukondliku kinnisvara projektidesse ning 2016. aastal on kontsernil plaan, sõltuvalt korterituru arengutest Balti riikides, alustada kokku ligikaudu 500-550 uue korteri ehitusega (2015. aastal alustati kokku 574 korteri ehitusega). 2016. aastal on kontsernil plaanis investeerida nii varem alustatud töösolevatesse projektidesse kui 2016. aastal käivitavatesse uutesse arendusprojektidesse suurusjärgus 40-45 miljonit eurot (2015. aastal tehtud investeeringud 42,4 mln eurot).

Kontserni üheks eesmärgiks on mõõduka kinnistute portfelli hoidmine, tagamaks stabiilset, turutingimusi arvestavat arendusprojektide varu. 30. juuni 2016 seisuga oli kontserni varudes arenduspotentsiaaliga maid, kus ehitustegevusega ei ole alustatud, summas 50,3 mln eurot (30.06.2015: 59,4 mln eurot; 31.12.2015: 58,0 mln eurot).

2016. aasta 6 kuu jooksul ei ole kontsern arendustegevuse eesmärgil uusi kinnistuid soetanud (2015. aasta 6 kuud: omandati erinevaid uusi kinnistuid Tallinnas, Eestis soetusmaksumuses 6,6 mln eurot). Täiendavalt sõlmis kontsern 2015. aasta I kvartalis notariaalse kinnistute ostulepingu, millega realiseeriti vastavalt optsioonilepingu tingimustele optsiooni alla kuuluvad kinnistud Tallinnas kokku summas 4,0 mln eurot. Lisaks sõlmis AS Merko Ehitus kontserni 50%line ühisettevõte Kodusadam OÜ 2015. aasta II kvartalil lepingu Tallinna ajaloolises ja suure potentsiaaliga tööstuspiirkonnas Noblessneri kvartalis ca 1,7 hektari suuruse arendatava ala soetamiseks ligikaudu 200 korteri ehitamiseks. Kontsern otsib arendamise eesmärgil soetamiseks uusi potentsiaalseid kinnistuid eelkõige Eestis ja Leedus.

2016. aasta II kvartalis viis kontsern lõpuni Lätis Zakusala arendusala rahvusvahelise arendus- ja arhitektuurse kontseptsiooni (ca 1500 korterit) konkursi, kus oli kokku 11 osalejat ning tööd laekusid Eestist, Norrast, Poolast ja Lätist. Konkurss oli korraldatud vastavalt Läti Arhitektide Liidu poolt ettenähtud regulatsioonile. Konkursi töödest kvalifitseerus 6 tööd. Võitjaks valis 5-liikmeline žürii noorte Läti arhitektide, RUUME arhitekti (https://ruumearhitekti.wordpress.com/), töö. Kontsern jätkab ettevalmistavate tegevustega arendusalal võimaliku ehitusega alustamiseks 3-5 aasta pärast.