Tallinna Linnavolikogu tänasel istungil võeti vastu otsus osalemiseks katseprojektis, mille tulemusel saab Tallinna linnas 45 erivajadusega inimest võimaluse eluaseme kohandamiseks.

Projekti ellu viimiseks sõlmitakse haldusleping Tallinna linna ja Sotsiaalministeeriumi vahel ning iga kohanduse maksumus kaetakse kuni 4500 euro suuruses summas Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja nende kaasrahastamiseks Eesti riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest.

Katseprojektis toetatakse eluaseme kohandamist vähemalt 45 inimesele järgmiselt:

– viis kohandust eluruumile, sh eluruumi sisse- ja väljapääsule;

– viis kohandust hoone välisukse ja eluruumi vahelisele käiguteele;

– viis kohandust hoone sisse- ja väljapääsule, kus asub taotleja eluruum;

– viisteist kohandust puudega isikutele, kes on alla 18-aastased;

– viisteist kohandust puudega isikutele, kes on vanuses 18–62 eluaastat;

– viisteist kohandust puudega isikutele, kes on 63-aastased või vanemad.

Haldusülesande kogumaksumus on 242 619 eurot, millest 216 000 eurot on ette nähtud eluaseme kohandamise kulude hüvitamiseks ning 23 460 eurot haldusülesande täitmise eest. Haldusülesande täitmise kulud sisaldavad projektijuhi palkamiseks ettenähtud rahalisi vahendeid koos tööjõumaksudega 12 kuuks ning töökohaga seotud kaudseid kulusid. Halduslepingu kohaselt rahastab Tallinna linn esmalt oma vahenditest eluasemete kohandamise kulud. Kord kvartalis on Tallinna linnal õigus esitada taotlus katta tehtud kulud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja nende kaasrahastamiseks Eesti riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest.

Tallinna linn täidab halduslepingut Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 44 linnavolikogu liiget, üks linnavolinik jäi erapooletuks.