Tartu volikogu kehtestas Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 // 11 ja Aleksandri tn 32 krundi detailplaneeringu, mis jagab ala kruntideks ning annab ehitusõiguse uute elamu- ja ärifunktsiooniga hoonete püstitamiseks.

2010. aasta veebruaris algatatud detailplaneering hõlmab Karlova linnaosas Aleksandri tänava miljööväärtusega piirkonnas ligi 1,9 hektari suurust ala, kus asub möödunud sajandi algul ehitatud nakkushaigla hoonegrupp.

Planeeringus on ala jagatud seitsmeks krundiks. Ajalooline haiglakompleks Lina tänava ja hoonegrupi peahoone Lina 6 vahel tuleb säilitada tervikuna, hooned restaureeritakse.

Aleksandri tänava äärde on lubatud rajada uued majad, mis peavad järgima tänava hoonestuse väljakujunenud ehitusjoont ja mahtusid. Lina tänavast äärelinna suunas on kavas olemasolevate hoonete asemele uute ehitamine. Planeeritud on kaks kuni viiekorruselist hoonet, mis lähtuvad Turu tänava hoonestuse mahtudest.

Planeeringuga muudetakse miljööväärtusliku ala piiri ning arvatakse sellest välja Lina tänavast lõuna poole jääv ala (Pos 7), miljööalasse jäävad Aleksandri tänava äärsed krundid.

Vältimaks säilitatavate majade lagunemisohtu, on planeeringus uute hoonete rajamine seotud vana hoone taastamisega. Uusehitistele antakse ehitusluba alles pärast renoveeritavale hoonele kasutusloa väljastamist.

Planeering annab võimaluse ka lasteaia rajamiseks.

Detailplaneering oli esimest korda avalikustamisel 2011. aasta sügisel. Toona pälvis planeeringulahendus suurt vastuseisu, mistõttu planeeringu koostamine seiskus uute lahenduste ja kompromisside otsimiseks. Planeering oli uuesti avalikul väljapanekul eelmise aasta suvel, uue lahenduse juures on kodanikeühenduste ettepanekuid osaliselt arvestatud ja planeeringu põhilahendust on muudetud.