Ligi aasta on arutletud Tallinna Nõmme Noortemaja renoveerimise või kolimise üle, kuid üksmeelele ei ole veel jõutud. Möödunud nädalal saabusid Tallinna Haridusametisse muinsuskaitse eritingimused, mis annavad selge ülevaate piirangutest Nõmme noortemaja Nurme tänava hoone restaureerimisel.

Tallinna Nõmme Noortemaja tegutseb väga kitsastes oludes ning sealne keskkond ei vasta tänapäeva nõuetele. Huvikooli toimimiseks ja arenguks on kindlasti vaja suuremat pinda, Nurme 40 hoone on aga arhitektuurimälestisena kaitse all ja selle laiendamine pole võimalik. Seetõttu tegi Tallinna Haridusamet huvikoolile ettepaneku jätkata oma tegevust Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi renoveeritavas hoones, kuhu saaks rajada huvikooli vajadusi arvestavad õpi- ja töötingimused.

Kuna huvikooli direktor on muinsuskaitse piirangute osas olnud umbusklik ja soovib jätkuvalt olemasolevat koolihoonet laiendada, tellis Tallinna Haridusamet hoolekogu ettepanekul Muinsuskaitseametilt Nurme 40 remont-restaureerimise eritingimused, et saada kinnitust, mida hoonega teha tohib, mida mitte.

Muinsuskaitseamet kehtestas Nõmme noortemaja peahoone (Nurme 40) remont-restaureerimiseks järgmised muinsuskaitse eritingimused. Noortemaja peahoone tuleb säilitada ajaloolises (ehitusaegses) mahus ning hilisemad juurdeehitused tuleb kõrvaldada. Hoone laiendamine tooks kaasa väärtusliku arhitektuuri momendivajadustele allutamise ning igakülgse moonutamise ning kaitsevööndis uute ehitusmahtude rajamine oleks vastuolus muinsuskaitseseadusega.

Hoonest tuleb välja viia oma tegevusega ehitismälestise nõuetekohase säilimist segavad õpperingid. Tehniliste ringide majast väljaviimine võimaldaks ka kinnistu idapoolele ehitatud, mälestise kaitsevööndisse sobimatu autodroomi lammutamist.

Hoone juures asuva garaaži tohib ümber ehitada olemasolevas mahus (100 m2), juurde- ja pealeehitused lubatud ei ole. Välja tuleb vahetada sobimatud aknad ja uksed ning kaasajastada insenerivõrgud, heakorrastada territoorium jne. Restaureerimistööde ajaks on kohustuslik tellida muinsuskaitse järelevalve vastava tegevusloaga ettevõttelt.