Tallinna linnavalitsus algatas linnahalli ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

„Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua eeldused Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks ning naaberkinnistutele äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks,“ ütles linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas.

„Tallinna linnahalli uuesti kasutusele võtuks on välja töötatud uus kontseptsioon ning piirkonna linnaehituslik olukord on vahepealsete aastatega kõvasti muutunud,“ tõdes Aas. „Seetõttu on otstarbekas töötada sellele alale välja uus, erinevate huvigruppide huve tasakaalustav, ajakohane ning linnaruumiliselt sobiv lahendus.“ Aas rõhutas, et Linnahall kui arhitektuurimälestis tuleb kindlasti säilitada.

Detailplaneeringualale moodustatakse äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid, millele kavandatakse kuni kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega hooned. Planeeritava maa-ala suurus on 11,5 ha.

Planeering näeb ette multifunktsionaalse keskuseala väljaarendamise, mitmekesistades maakasutuse funktsioone ning kavandades alale erineva kasutusotstarbega äri- ja ühiskondlikke hooneid. Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse, et planeeringualale pääseks väga mugavalt kergliiklejad, nähakse ette rannapromenaad, kavandatakse kergliiklusteede ühendus linnakeskusega ning säilitatakse jalakäijate liikumissuunad ka linnahalli katusel.

„Planeeringulahenduse olulisteks märksõnadeks on keskkonnasäästlikkus ning energiatõhusad lahendused,“ rõhutas Aas.

Planeeritav ala piirneb põhjast Patarei sadamaga, läänest Kalasadama ja Kultuurikatla piirkonnaga, lõunast Sadama tänavaga ning idast Logi tänavaga. Planeeritavale alale ulatub arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakoha kaitsevöönd, ühtlasi jääb planeeritav ala Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu kohaselt on planeeritav maa-ala määratud kohustusliku arhitektuurikonkursi alaks ning sellele ehitatavad hooned ei või olla Tallinna linnahallist kõrgemad.

Planeeringuala hõlmab ebaefektiivselt kasutuses olevat Kalasadama ja Vanasadama vahelist ala. Mere pst 20 kinnistul paikneb arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tallinna linnahall. Ülejäänud planeeritavasse alasse kaasatud kinnistutel asub valdavalt hoonestamata tühermaa, üksikutel tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel paiknevad tehnorajatised või tehnorajatisi teenindavad hooned.

Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegi ning taotluse juurde lisatud lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostas Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Kesklinna Valitsus ja Põhja-Tallinna Valitsus korraldavad pärast koostamise algatamist detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja arutelu.