Töötoa „Ägedad naabruskonnad“ tulemusel selgus, et meeldiva avaliku ruumi loomiseks tuleb jõuda nende inimesteni, kes praegu eelistavad olla linnaruumist eemal. Juba olemasolevatele jalakäijatele ja jalgratturitele peab tagama ohutud tingimused liikumiseks ja puhkamiseks.

Töötoas osalejad leidsid, et linna üldplaneering peab lisaks tagama mugava liikumisvõimaluse linnaosade vahel jalgsi, jalgrattaga, ühistranspordiga (sh iseliikuvaga) ja autoga. Lisaks saab kasutada meretransporti Tallinna ja Kopli lahel. Igale asumile saab rajada keskuse ning peatänava, mis vähendab autode liikumist, seda ennekõike kesklinnas.

Linnaruumi parandamiseks on vajalik luua ja omavahel ühendada rohealad, panna rõhku monumentaalkunstile, kehva ilma jaoks rajada talveaiad. Eesti floora ja fauna tutvustamiseks nii turistidele kui ka elanikele võib püstitada avalikus ruumis infotahvlid seal elutsevate liikide kohta.

Samuti püüdsid eksperdid leida tasakaalu linnaruumi eri huvide vahel. Nende sõnul on siinkohal oluline panustada mõtteviisi muutusesse, koostöösse ja omavahelisse suhtlemisse. Eduka näitena toodi välja uuenenud Balti jaama turg, kus leiti hea tasakaal äri-, ühis- ja avalike huvide vahel.

Kõige olulisem avaliku ruumi kvaliteedi juures on aktiivsed inimesed ja seltsid, kelle arvamusele tuleb pöörata tähelepanu. Linn peab aitama neid sellistes algatustes, kus kohtuvad avalik ja isiklik hüve.

Terviklikust visioonist ja täpsetest eesmärkidest ei piisa kui ei suhtuta hoolivalt inimestesse ning nende tegevuste järgi avaliku ruumi projekteerimisse. Oluline on leida need inimesed, kes erinevatel põhjustel linnaruumis ei liigu ning jõuda nende jaoks sobiliku lahenduseni.

Töötoast võtsid osa eksperdid Muinsuskaitseametist, Linnalaborist, Eesti Arhitektide Liidust, Tallinna Keskkonnaametist ja mujalt. Lisaks osalesid linnaosade ja asumiseltside ning põhikoolide ja ülikoolide esindajad. Tallinna arengukava 2021+ töötuba „Ägedad naabruskonnad“ oli kolmas üritus eksperte kaasavas töötubade seerias, mille eesmärk on valdkondlike arengusuundade seadmine. Eksperdid püüdsid vastata küsimustele: „Kuidas Tallinn peaks arendama avalikku ruumi ja toetama linnakeskkonna arengut?“