Tallinna Linnavolikogu algatas 21. veebruaril 2019 otsusega nr 34 Kesklinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Kesklinna linnaosa üldplaneering hõlmab kogu Kesklinna linnaosa territooriumi. Planeering ajakohastab ja täpsustab 2001. aastal kehtestatud Tallinna üldplaneeringut ja Kesklinna linnaosas kehtivaid teemaplaneeringuid „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” ja „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

Üldplaneeringu eesmärk on määratleda Kesklinna linnaosa ruumilise arengu põhimõtted ja suunised ehitustegevuseks, luua elamisväärne, funktsionaalselt mitmekesine, sidus ja konkurentsivõimeline keskus, tugevdada kesklinna identiteeti merelinnana  ning kavandada kasutajagruppide liikumisvajadusi arvestav mugav kesklinlik tänavavõrgustik. Kesklinna linnaosa hõlmab endas väga eriilmelisi piirkondi – mereäärne ala koos sadamaga, vanalinn, südalinn, kõrghoonete kvartalid, puitasumid, endised tööstuspiirkonnad, paneelelamute kvartalid, Ülemiste järv, osaliselt Rae valla territooriumile ulatuv Mõigu asum ja Aegna saar.

Kesklinna linnaosa pikaajaline areng on suunatud mitmekesise ja inimmõõtmelise linnaruumi kujundamisele, kus eriilmelised piirkonnad säilitavad oma identiteedi ja moodustavad ruumiliselt loogilise terviku. Soodustada tuleb elanike arvu kasvu ja erinevate maakasutusfunktsioonide koostoimimist, transpordivajaduse vähendamist ning väikekaubanduse elavdamist. Üldplaneeringu lahenduse välja töötamisel tuleb tagada  planeeringuga hõlmatava ala sidusus ümbritsevate aladega nii funktsionaalses kui ka ühendusteede osas.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude osas keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris: https://oigusaktid.tallinn.ee.