Teisipäeval, 20. septembril kell 16 toimub Tartu raekoja saalis avalik arutelu, kus on kõne all Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud ja linna seisukohad.

” Eskiisi avalikustamine täitis oma eesmärgi – planeering sai rohkelt tagasisidet üksikisikute ettepanekutest konkreetsete kruntide kohta kuni avalike petitsioonideni Tähtvere silla ja Raja tänava elamugrupi kohta. Linn on kõik ettepanekud läbi kaalunud ja võtnud seisukohad, mille tutvustamine ongi 20. septembri koosoleku peamine eesmärk,” ütles Tartu abilinnapea Jarno Laur.

Linnavolikogu algatas Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise 2014. aasta lõpus. Võrreldes kehtiva planeeringuga rõhutatakse uues eskiislahenduses enam kesklinna arengu prioriteetsust, Maarjamõisa paremat sidumist kesklinnaga, ettevõtlustegevuse tihedamat integreerimist linna juba olemasolevasse hoonestuskeskkonda ning kortermajade eelistamist eramupiirkondade planeerimisele seni hoonestamata aladel. Olulisel kohal on ka linna ja lähiregiooni sidumine. Uus linna üldplaneering võimaldab paindlikumat maakasutuse käsitlemist ning selgemini on välja toodud linna ruumilise arengu suundumused.

Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess koos mitmete avalike väljapanekute ja aruteludega. Sel aastal tutvustati planeeringu eskiislahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ning esitleti eskiislahenduse avaliku väljapaneku käigus esitatud arvamusi ja ettepanekuid. Linnavalitsus analüüsis saadud ettepanekuid ning võttis nende suhtes seisukohad, mida esitletakse 20. septembril toimuval arutelul. Tuleval aastal jätkuvad üldplaneeringu arutelud – tutvustatakse planeeringu põhilahendust ning kavandatavate tegevustega kaasneda võivat keskkonnamõju.

Tartu linna üldplaneeringu koostamine on toimunud erinevate osapoolte koostöös. Eskiisi koostamisse kaasas linn Tartu teadlasi, ettevõtjaid ning tegi koostööd asumiseltside ja paljude teiste huvirühmadega. Eskiisi avalikustamise eesmärk oli tagaside saamine laiemalt avalikkuselt.

Üldplaneeringu info: http://tartu.ee/uldplaneering