Avati infoportaal planeerimine.ee, mis on abivahendiks kohalikele omavalitsustele, planeerijatele, arhitektidele ja erinevatele ametiasutustele, kes osalevad ruumilise planeerimise protsessis. Väärt infot saab ka tavakodanik või ettevõtja, kes soovib planeeringu alusel ehitama hakata. Portaal peaks oluliselt lihtsustama 1. juulist jõustunud planeerimisseaduse rakendamist.

Juulist jõustunud uue planeerimisseadusega vähenes detailplaneeringute koostamise kohustus ja võrreldes varasema seadusega on välja toodud ka konkreetsed menetlustähtajad. Valla või linna üldplaneeringute roll on aga kohaliku omavalitsuse territooriumil ehituse reguleerimisel märkimisväärselt suurenenud.

„Selleks, et planeeringute protsessis osalejatele ja eelkõige koostajale oleks uus seadus võimalikult selge ja lihtsasti järgitav, sai kõige olulisem info koondatud ühte veebiportaali,“ ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juht Katri-Liis Ennok. „Planeerimine.ee lehelt leiab huviline kõik vajalikud materjalid, mis on abivahendiks nii ruumilise planeerimise õiguslike kui ka teoreetiliste aluste selgitamisel, valdkonnas toimuvate uuenduste ning koolitusinfo vahendamisel.“

Uuest infoportaalist saavad abi eelkõige kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, maavalitsused, planeerijad, arhitektid, keskkonnaeksperdid ning teised valdkonnas tegutsevad erialaspetsialistid. Portaalist leiab olulist infot ka tavakodanik, kes soovib mõista planeerimise põhimõtteid, et olla kaasatud planeerimisprotsessis või otsib vastuseid konkreetsele seaduse kohta käivale küsimusele.

Portaali haldab rahandusministeeriumi planeeringute osakond, kes saab seeläbi olla toeks planeeringute koostajatele ja planeeringute läbi viimisest huvitatud isikutele. Portaali on kavas regulaarselt täiendada ja ajakohastada nii õigusaktide, juhendite kui ka laekunud korduvate olulisemate küsimuste ja vastustega.