Tugevam kindlustunne Euroopas ja USAs

Euroopa ja USA majandused on ebakindlale keskkonnale vaatamata hästi vastu pidanud. Tööturul jätkub hõive kasv, inflatsioon kiireneb ja ettevõtjate ja tarbijate kindlustunne on paranenud. Ootame maailma majanduskasvu kiirenemist 2017. aastal. Euroalal toetavad majanduskasvu tööpuuduse alanemine, madalad intressimäärad ning ekspansiivne raha- ja eelarvepoliitika. Põhjamaade majandused seisavad kindlamal alusel.

Riskid on maailmamajanduses aga endiselt suured. Tänavu hakkavad realiseeruma Brexiti ja Trumpi mõjud. Eesseisvad valimised Euroopas ja geopoliitilised pinged tähendavad, et poliitilised riskid püsivad kõrged. Lisaks sellele on jõukohane majanduskasv paljudes riikides endiselt madal. Kehv tootlikkuse kasv ja vananevad ühiskonnad piiravad majanduskasvu. Norra, Rootsi ja Taani kinnisvaraturuga seotud riskid on kasvanud.

Majanduskasv Eestis sel ja järgmisel aastal hoogustub

Eesti majanduskasv aeglustus möödunud aastal (1,2%) juba teist aastat järjest. Siiski, muretsemiseks ei ole põhjust, kuna meie hinnangul kiirendavad investeeringute paranemine ja välisnõudluse parem väljavaade SKP kasvu sel aastal 2,2 protsendini. Järgmisel aastal lisandub veel tugevam tarbimise kasv, mis viib majanduskasvu 2,8 protsendini. Hinnakasv on aga juba jõudu kogumas ning meie hinnangul kiireneb see sel aastal hüppeliselt. Tööjõu nappuse tõttu jääb surve palkade kiireks tõstmiseks püsima.

Möödunud aastal SKP kasv aeglustus, kuid mitmed majandusnäitajad paranesid

Ekspordikasv kiirenes ja tööstussektori toodangumaht möödunud aastal suurenes. Eesti eksportivad ettevõtted jätkasid uute turgude otsmist – kümnest riigist, kuhu Eesti oma kaupade väljavedu möödnud aastal enim suurendas, olid vaid neli Euroopast. Ettevõtete ja majapidamiste kindlustunne on paranemas ning nende laenuportfell kasvab kiirenevas tempos. Halbade laenude osakaal laenuportfellis on madal ja see on viimastel aastatel vähenenud, mis näitab, et ettevõtted ja majapidamised suudavad oma kohustusi hästi täita. Samal ajal on aga mittefinantsettevõtete kasumid juba kolmandat ning nende investeeringud languses neljandat aastat järjest. Tööjõukulud on ettevõtete käibes tõusnud 2009. aasta kriisi järgse aja kõrgeimale tasemele, mis ohustab nende konkurentsivõimet.

2017. ja 2018. aastal ekspordikasv jätkub ja investeeringud paranevad

Eesti suuremate kaubanduspartnerite keskmine impordinõudlus meie hinnangul sel aastal paraneb. See peaks pakkuma Eesti ettevõtetele rohkem ekspordivõimalusi. Samal ajal võib aga transiidisektor saada uue tagasilöögi, kui Venemaa suunab oma väetiste transiidi Eestist ümber Venemaa kaubasadamatesse. Tootja- ja ekspordihinnad on kasvamas, mis aitab kaasa ettevõtete käibe paranemisele ning vähendab kõrgele tõusnud tööjõukulude negatiivset mõju ettevõtete finantsseisule. Meie prognoosi järgi koguinvesteeringute kasv sel aastal taastub. Majapidamiste tugevad eluasemeinvesteeringud jätkuvad ning valitsus on lubanud 2017. aasta riigieelarves suurendada oluliselt Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahendite toel investeeringuid. Samuti peaksid mittefinantsettevõtete investeeringud veidi suurenema, kuna ettevõtete kindlustunne on paranenud, ekspordivõimalusi on rohkem ja kasutamata kapitali osakaal väheneb. Käesoleva aasta teisel poolaastal toimuv Eesti eesistumine EL Nõukogu töös tõstab avaliku sektori kulutusi. Samuti suurendab see periood meie hinnangul mitmete teenustesektori ettevõtete aktiivsust, eelkõige majutuses, toitlustamises, transpordis, konverentsiteenustes, meedias ja ITK-s.

Hinnatõus kiireneb

2017. aastal kiireneb hinnatõus 3%ni, seda peamiselt tänu toorainete kallinemisele ja aktsiisimaksude tõusule. Palgatöötajate reaalse ostujõu kasv peaks sel aastal oluliselt aeglustuma, kuna nominaalse palga kasv mõnevõrra aeglustub ja hinnad tõusevad esimest korda kolmeaastase pausi järel. See peaks tarbimise kasvu pidurdama. Pensionite ja lastetoetuste tõus ning madalapalgaliste tulumaksutagastused peaksid samas tarbimist toetama. 2018. aastal kiireneb palgatöötajate netopalga kasv aga oluliselt, seda tänu maksuvaba tulu märgatavale tõusule. See kiirendab taas eratarbimise kasvu.

Tööturgu mõjutab töövõimereform

Ootame tööturult eemal olevate inimeste arvu (need on inimesed, kes õpingute, kõrge vanuse, halva tervise või näiteks laste kasvatamise tõttu aktiivselt tööd ei otsi) vähenemise jätkumist sel ja järgmisel aastal. Mitteaktiivsuse alanemist mõjutavad nii pingeline olukord tööjõuturul kui ka pensioniea tõus ja töövõimereform. Viimane toob endaga ilmselt kaasa ka töötute arvu kasvu.