Oleme väike Tallinna korteriühistu. Soovime raiuda enda hoovis puid maha.

Küsimus: Millised load peaksid meil olema ning mida tuleks silmas pidada?

Vastus: Kirjeldatud situatsiooni reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrusega nr 45 kehtestatud „Tallinna linna heakorra eeskiri“ (edaspidi eeskiri), mille § 1 lõige 2 järgi on eeskiri täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna linna territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

Eeskirja § 5 lg 3 kohaselt on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks taotlema loa vastavalt Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korrale, seega vastavalt 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ (edaspidi kord). Rõhutame, et eeskirja § 13 p 3 kohaselt on Tallinna haldusterritooriumil keelatud omavoliliselt raiuda või hävitada puid.

Puu raiet ja hoolduslõikust tehakse Tallinnas korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab Tallinna Keskkonnaamet. Raieks ja hoolduslõikuseks ei ole vaja luba taotleda alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule, viljapuule, tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele ning kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks. Siinjuures tuleb arvestada, et tormiheite või muudest põhjustest tingitult murdunud puude ja okste likvideerimisel tuleb sellest eelnevalt Tallinna Keskkonnaametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada ning ametil on õigus asjaolude vastavust tegelikkusele kontrollida.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või omaniku volitatud isik. Raieloa taotlemiseks vajalikud toimingud ja dokumendid on sätestatud korra §-s 7, mille kohaselt esitab raieloa taotleja ametile kirjaliku taotluse või Tallinna raielubade andmekogu avaliku vaate kaudu elektroonilise taotluse. Taotlus peab sisaldama taotleja nime, elu- või asukoha aadressi, isikukoodi või registrikoodi, volitatud esindaja andmeid, kontakttelefoni, e-posti aadressi; taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja, elektroonilise taotluse puhul digiallkirja; puu kasvukoha aadressi; elektroonilise taotluse korral puu kasvukoha katastritunnust; märkust selle kohta, kui taotleja soovib viibida puu hindamise juures ning puu raie põhjendust.

Kuna Teil on moodustatud ühistu, siis lisaks eelnimetatud dokumentidele, peate lisama raieloa taotlusele ühistu üldkoosoleku otsuse, kuivanud puu puhul ühistu juhatuse otsuse.

Autor: Kätri Sarapuu, jurist