Jaanuaris riigihalduse ministri Mihhail Korbi poolt tellitud erikontrolli aruandes hinnatud objektide puhul tuli välja, et RKASi tegevus on olnud kooskõlas kehtivate õigusnormidega, tegevusega ei ole kaasnenud majanduslikku kahju ning puuduvad huvide konflikti tunnused.

RKAS jälgib ja täiendab pidevalt sisemisi protsesse ja on juba viinud sisse muudatusi tööprotsessides, millest mitmed vastavad aruande soovitustele. Aruandes vaadeldud aastate 2012−2016 tehingute ja seal ilmnenud küsimuste osas oleme protseduurilised muudatused teinud.

Oleme loonud eraldi kontrollmehhanismi, mis tagab selle, et RKASi väline hindamisakt tellitakse kõikidele müügiobjektidele, mille müügi alghinnaks on vähemalt 150 000 eurot, aga vajadusel ka objektidele, mille alghind on väiksem. Kõikide hindamisaktide ajakohasus läbib majasisese topeltkontrolli. Müügiprotsessiga on seotud rohkem isikuid ning oluliste parameetrite fikseerimine (nt alghinna määramine) toimub mitme spetsialisti ja juhi koostöös. Müügiobjektide müügiperioodiks on vähemalt neli nädalat alates müügikuulutuse avaldamisest RKASi kodulehel.

RKAS kasutab majavälise audiitori teenuseid, kes kontrollib regulaarselt ettevõtte sisemiste protsesside vastavust reeglitele ning töö protsesside täiustamisel on järjepidev. Saime aruandest soovitusi, kuidas RKAS saaks varade müügi puhul oma tööd veelgi efektiivsemalt planeerida. Koostöö Deloitte’i ja Rahandusministeeriumiga oli konstruktiivne.

Erikontrolli aruandega saab tutvuda RKASi kodulehel.