Tallinna Linnaplaneerimise Amet on ehitusfirmale Nordlin Ehitus OÜ väljastanud kõik Gustav Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme uue õppehoone renoveerimis- ja ehitustöödeks vajalikud load. Lubade taotlemine toimus kõiki protseduurireegleid järgides, lammutus- ja ehitustegevuse käigus ei ole seadusi rikutud.

„On kahetsusväärne, et püütakse leida võimalusi niivõrd olulise projekti peatamiseks. Linn jätkab uue koolihoone rajamist, täites seejuures kõiki seadusest tulenevaid nõudeid,“ rääkis Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Seni toimusid GAG-i uues I ja II kooliastme õppehoones aadressil Vana-Kalamaja 9 lammutustööd ja ehituse ettevalmistustööd. Hoone rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt esitati 26. jaanuaril Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. 6. veebruaril väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet ümberehitusloa ehitustöödeks, eelmisel reedel, 3. märtsil väljastati ehitusluba.“

„Lubade taotlemine toimub elektroonilise menetluse käigus ning dokumendid on avaldatud Ehitisregistris,“ ütles Tallinna linna õigusdirektor Priit Lello. „Seaduse järgi ei nõua mitte igasugune tegevus hoone juures ehitusloa olemasolu.“

„Vastuseks hinnangule, mis on tehtud objekti fotode järgi ja mida kajastab 6. märtsi Ärilehe artikkel, anname teada, et 8. veebruaril käis GAG-i ehitust kontrollimas Tehnilise Järelevalve Amet, kes ühtegi rikkumist ei tuvastanud ning linnast sõltumatu ekspert on kinnitanud, et ehitusel toimuvaga on kõik korras,“ ütles Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on linna eesmärgiks jätkuvalt õppetingimuste parandamine ja kvaliteetsete koolikohtade loomine piirkonda, kus nende järele on üha kasvav nõudlus. „Soovime, et lapsed saaksid alates sügisest uues koolimajas õppima asuda. Seejuures ei tähenda see loomulikult mingit hinnaalandust kvaliteedis, seda ei tähtaegade, projekti, lubade, ehituse ega ka järelevalve osas,“ lausus Kõlvart.

Aadressil Vana-Kalamaja 9 asuva hoone renoveerimis- ja ehitustöid teostab Nordlin Ehitus OÜ.

Vana-Kalamaja 9 ehitusloa taotlemise kronoloogia:

  • 26.01. 2017 Vana-Kalamaja tn 9 ehitise rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt esitati Tallinna Linnaplaneerimise Ametile menetlemiseks. Amet edastas ehitusprojekti seisukohtade saamiseks kõigile asjakohastele asutustele ja isikutele ning tagastas märkustega parandamiseks.
  • 06.02.2017 Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastas ümberehitusloa ehitustöödeks.
  • 20.02.2017 Pärast märkuste täitmist uuesti esitatud ehitusprojekt vaadati üle esimesel läbivaatamisel märkusi esitanud asutuste poolt.
  • 2.03.2017 Enne ehitusloa väljastamist tagastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet ehitusprojekti vaid kahe tingmärgi täpsustamiseks. Projekt korrigeeriti koheselt.
  • 3.03.2017 Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastas aktsepteeritud ehitusprojektile ehitusloa.
  • 6.03.2017 esitati Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitamise alustamise teatis.

Dokumentide loetelu

  • Lammutusluba: Ehitusluba nr 1712271/03264, Ehitise ümberehitamine, väljastatud 06.02.2017.
  • Ehitusjärelevalve: Infragate Eesti OÜ
  • Ehitusluba: Ehitusluba nr 1712271/05976, Ehitise laiendamine, väljastatud 03.03.2017
  • Projekt on ehitusloa väljastamise oluline osa, see on leitav ehitisregistrist vastavate ehituslubade juures.