Kauaoodatud Haabersti ristmiku rekonstrueerimisega, millega vähendatakse ristmiku piirkonnas liiklusõnnetuste riski ja keskkonnasaastet ning luuakse ühistranspordile eelisõigus, alustatakse käesoleva aasta sügisel.

Linn soovis Haabersti ristmikku rekonstrueerida kolmetasandiliseks juba 2003.-2004. aastal era- ja avaliku sektori rahastamispõhimõtete alusel, kuid Rahandusministeeriumi hinnangul oleks tegemist olnud täiendava laenukohustuse võtmisega Tallinna linnale. Uus võimalus ristmiku rekonstrueerimiseks avanes 2007.aastal, mil Ühtekuuluvusfondist osutati tehnilist abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas. Kuid eelmisel EL finantsperioodil oli linna prioriteediks Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine.

Kuna tegemist on Tallinna olulise liiklussõlmega, jätkas linn tegevust ristmiku piirkonnas oma eelarvest. Haabersti ristmiku I etapis rekonstrueeriti 2014 sügisel Ehitajate tee lõigus Haabersti ring kuni Ehitajate tee 122). Ristmiku II etapi raames rekonstrueeritakse käesoleva aasta juulikuuks Paldiski maantee Järvekalda tee ja Järveotsa tee vahelises lõigus. Tööde käigus rajatakse ka betoonkattega katselõik.

Liiklussõlme III etapis rekonstrueeritakse Ühtekuuluvusfondi toel Haabersti ristmik koos Paldiski mnt ja Ehitajate tee rekonstrueerimisega minimaalses ristmiku toimimiseks vajalikus mahus ning Rannamõisa tee kuni Lõuka tänavani.

Tallinna Linnavalitsuse 2.03.2016 istungil kiideti heaks Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni poolt valitud variant V2 (eskiis), mis tähendab Paldiski maantee suunale viadukti rajamist ning olemasoleva ringristmiku fooridega ringristmikuks rekonstrueerimist. Foorjuhitavana on ringristmiku pealesõitudele võimalik projekteerida rohkem radu kui ilma foorideta, mis võimaldab oluliselt suuremat läbilaskvust. Foorjuhitaval ringristmikul on ainult kaks foori takti, mis muudab selle ristmiku tüübi efektiivsemaks.

Ristmiku rekonstrueerimisel on oluline liiklusohutuse parandamiseks ka jalg- ja jalgrattateede rajamine eritasapinnas. Jalakäijate tunnelid on kavandatud Ehitajate tee ning Paldiski mnt linnapoolse lõigu alla. Rannamõisa tee ning Paldiski mnt Keila poolse haru ülekäigurajad jäävad samasse tasapinda ning on reguleeritud fooridega Uued kergliiklusteed on planeeritud kõikidesse suundadesse.

Tänaseks on tööprojekti koostamise käigus täpsustatud liikluskorralduslikke lahendusi ning Haabersti ringristmikku ületava viadukti linnapoolne ots on projekteeritud kaheharuliseks, mis võimaldab kõikidelt suundadelt tagada liikluse ligipääsu Rocca-al-Mare kaubanduskeskusele.

Eskiisi ja põhiprojekti koostamiseks sõlmis Tallinna Kommunaalamet lepingu aktsiaseltsiga K‑Projekt ning töö valmimise tähtaeg on käesoleva aasta mai lõpus.

Ehitustööd kavandatakse lõpetada 2017. aasta lõpuks.

Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014 – 2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt on Haabersti ristmiku rekonstrueerimise abikõlblikuks kogumaksumuseks 19,7 mln eurot, millest 85% kaetakse Ühtekuuluvusfondist.

Ristmiku rekonstrueerimise viimase, IV etapis rekonstrueeritakse 2018. aastal Rannamõisa tee Lõuka tn ristmikust Tallinna piirini.