Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt antakse Tallinna Kommunaalametile nõusolek osalemiseks Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas”.

Linnavolikogu otsuse elnõu kohaselt nõustutakse projekti kogumaksumusega summas 20 016 646 eurot ning volitatakse Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivat abilinnapead ja kommunaalameti juhatajat alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele

Projekti tulemusena rekonstrueeritakse ja uuendatakse Tallinn-Paldiski maanteelõiku koos ristmiku ja mahasõitudega 3,48 km ulatuses. Haabersti eritasandilise ristmiku rajamine parandab Paldiski maantee – Rannamõisa tee – Ehitajate tee ristmiku läbilaskevõimet tipptundidel ning muudab liikluse sujuvamaks.

Haabersti ristmik on olulise rahvusvahelise kaubaveo üldvõrku kuuluva Tallinn-Paldiski põhimaantee trassiosa, millel on väga suur liikluse ja raskeliikluse osakaal ning mida kasutavad lisaks linna ühistranspordile ka maakonnaliinid. Ristmik on nii linna kui Harju maakonna seisukohast tähtis liiklussõlm, mis ühendab kesklinna elamurajoonidega (Õismäe, Astangu, Tiskre, Pikaliiva) ja linna lähipiirkondadega (Keila, Tabasalu, Vääna).

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna läänepoolse lähiümbruse ja lähivaldade elamute ning kaubandus- ja kultuuriobjektide ehitus kriitiliselt suurendanud liikluskoormust. Haabersti ristmiku läbilaskevõime on ammendunud ja, eriti hommikustel tipptundidel, tekivad ummikud. Ummikute tekkimise peamiseks põhjuseks on Paldiski mnt ja Rannamõisa tee läbilaskevõime, mis ei võimalda ristmikult sujuvat väljasõitu. Sõidutee kattekonstruktsioon on amortiseerunud, puudub sadevete kanalisatsioon ja kohati puuduvad asfalteeritud kõnniteed. „Nimetatud probleemid tingivad vaieldamatu vajaduse Haabersti mitmetasandilise ristmiku investeeringuprojekt ellu viia,“ selgitas Klandorf ja lisas, et Haabersti ristmik on ka kõige suurema liiklusõnnetuste arvuga ristmik Tallinnas.

Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määruse nr 10 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“ peatükis „Saadavad toetused“ on tõdetud, et vastu võetud siseriiklikest määrustest on üks olulisemaid majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014 määrus nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020”, mille alusel koostatud investeeringute kavasse on arvatud Tallinnast Haabersti ristmiku rekonstrueerimine, Reidi tee ehitus, Gonsiori tänava rekonstrueerimine, Rail Balticu terminali lennujaamaga ühendamine ning vanasadama ja kesklinna vahelise liikluskeskkonna arendamine maksimaalse võimaliku toetusega kokku 72,1 miljonit eurot.

Eelarvestrateegia peatükis „Olulisemad investeeringute objektid ja projektid“ on märgitud, et teede ja tänavate valdkonnas on strateegiaga hõlmatud perioodil kavas teostada mitmeid suuremahulisi teeobjekte välisraha toel koostöös riigi ja teiste partneritega. 2016. aastal on kavas alustada Haabersti ristmiku rekonstrueerimisega ja Reidi tee ehitustöödega ning lõpetada nimetatud tööd 2017. aastal.

Projekti kogumaksumus koos mitteabikõlblike kuludega on 20 016 646 eurot, millest välistoetus on 16 703 520 eurot ning linnaeelarve kokku (omafinantseering ja projektiga seotud lisafinantseering) 3 313 126 eurot.