Eesti Omanike Keskliit, Eesti Erametsaliit, Jõelähtme vald ja MTÜ Rebala Kultuuriruum paluvad presidendil jätta välja kuulutamata Riigikogus 20.02.2019 seadusena vastu võetud muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE). Seaduse väljakuulutamata jätmisega ei kaasne dramaatilisi tagajärgi, sest seadus ei ole seotud riigieelarvega ega EL õigusest tulenevate nõuetega. Seaduse väljakuulutamisega kaasneks aga suur õiguslik segadus, mis puudutab kõiki suuremaid linnu, kus on loodud muinsuskaitsealad.

Kuigi seadus deklareerib, et muinsuste kaitse on kõigi ühine mure, jäävad muinsuskaitseliste objektide hooldamisega seotud kulud valdavalt omanikele. Tulemusena võivad paljud muinsused hävineda, sest omanikel ei ole vahendeid, et kohati absurdseid muinsuskaitselisi nõudeid täita. Huvirühmad juhivad presidendi tähelepanu peamiselt muinsuskaitsealade määrustega ning omandipiirangute mittehüvitamisega seotud vastuoludele põhiseadusega. Nimelt kaob seaduse jõustumisel muinsuskaitsealadel seaduslik alus. Lisaks võimaldab seadus delegeerida põhiõiguste piiramise täitevvõimule. See eirab otseselt põhiseadusega sätestatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet. Samuti on seadusandlik võim loovutanud omandipõhiõiguste tagamise ministrile, kes võib oma suvast otsustada, kas omandiriivet hüvitatakse või mitte. Omandipõhiõiguse tagamine on seadusandliku võimu kohustus ja piirangute mittehüvitamine on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

Seadus, mis jätab kodaniku ja tema põhiõigused riigivõimu eest kaitseta, võib olla hea muinsuskaitseametile aga mitte omanikele.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. mail 2019.