Tallinna linnavolikogu kehtestas istungil Nõmme linnaosas asuva Särje 22a detailplaneeringu, mille kohaselt renoveeritakse kinnistul asuv omaaegne sõjaväesanatooriumi hoone korterelamuks ning määrati ehitusõigus kümne uue elamu rajamiseks. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on pika planeerimisprotsessi positiivseim tulemus, et aastaid tühjalt seisnud miljööväärtuslik sõjaväesanatoorium saab uue elu. „Tühjad ja räämas majad linnaruumi ei kaunista. Selliste majade suurim probleem on, et omanikud ei suuda sageli takistada kõrvaliste isikute pääsemist tühjadesse hoonetesse, need süttivad ning on seetõttu ohtlikud ümberkaudsete elanike tervisele ja varale. Põlengud sellistes majades valmistavad ühtviisi muret nii linnale, päästjatele kui ka politseile,“ rääkis Terik.

Praegu aadressil Särje 22a asuvas hoones avati sõjaväesanatoorium 1938. aastal. Nõukogude Liidu ajal paiknesid seal Tallinna vene hospidali tuberkuloosisanatooriumi osakond ning Punalipulise Balti mere laevastiku saatejaam ja sõjaväe kütusehoidla. Hiljem on hoonel olnud erinevaid valdajaid.

Väärika maja korrastamist peab oluliseks ka Nõmme linnaosakogu aseesimees ja Tallinna linnavolikogu liige Eero Merilind. „Detailplaneeringu pikalt kestnud menetlemine tõi ka eriarvamusi, kuid ministeeriumi tehtud järelevalve seisukoht oli, et detailplaneeringu koostamisel ei ole rikutud vastuväiteid esitanud isikute seadusest tulenevaid õigusi,“ sõnas Merilind.

Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on ajalooline sanatooriumihoone planeeritud rekonstrueerida kuni 12 korteriga korterelamuks, lisaks on alale määratud ehitusõigus kümne uue elamu (üheksa üksikelamu ja üks kuni kahe korteriga pereelamu) ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringus on lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Hoonestusalade määramisel on arvestatud ümbritsevat keskkonda ja väärtuslikku kõrghaljastust, et säiliks võimalikult palju metsaala koos loodusliku taimestikuga. Läbi planeeritud ala on kavandatud Särje tänavat ja Kivimäe tänavat ühendav kergliiklustee, mis on määratud avalikku kasutusse.

Detailplaneeringule on koostatud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, mille koostamise käigus arvestati mitmeid ala kohta läbi viidud uuringuid, sealhulgas puittaimede haljastuslik hinnang, linnustiku ja soontaimede inventuurid, hüdrogeoloogiline uuring, liikluskorralduse eksperthinnang, liiklusmüra modelleerimine.

Kuna detailplaneeringu menetlemise käigus esitatud kõikidest ettepanekutest ja vastuväidetest ei loobutud, esitas Tallinna linnavalitsus detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalve tegemiseks. Järelevalve tulemusena märkis Rahandusministeerium: Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu puhul on kohalik omavalitsus detailplaneeringuga kavandatavat ehitusmahtude, ruumilise sobivuse ja liikluskorraldusega seonduvat piisavalt selgitanud, lähtunud planeeritava krundi kasutamise tingimuste ja ehitusõiguse ulatuse, sh ka hoonestustiheduse ja liikluskorralduse määramisel linnaehituslikust analüüsist ning kaalutlusotsuse tulemusel leidnud, et detailplaneeringu lahendus on käsitletavale maa-alale linnaehituslikult sobivaim ning kooskõlas üldplaneeringuga. Planeeringuala hoonestustihedus vastab kavandatu planeeritava maa-ala ruumilise arengu eesmärkidele.