Riigikohus selgitas tasu komponente, kui läbi kinnisasja on määratud juurdepääs teisele kinnisasjale. Tasu koosneb maamaksust, juurdepääsutee korrashoiu kuludest ning hüvitisest omandiõiguse riive eest, mis peab vastama juurdepääsutee kasutamisest saadavale kasutuseelisele. Seejuures tuleb omandiõiguse riive eest ette näha hüvitis ka siis, kui juurdepääs määratakse mööda olemasolevat erateed, samuti ka juhul, kui kinnisasja omanik ise asub juurdepääsuteed  kasutama.

Kasutuseelise suuruse määramisel võib lähtekohaks olla kasu, mida omanik võiks saada, arvestades ka kulutusi, mida ta kasu saamiseks oleks pidanud tegema. Hindamise aluseks on kasutuseelise objektiivne väärtus, mille saab leida abstraktselt – võrreldes kasutusõiguse väärtust sarnase asja kasutusõiguse keskmise väärtusega. Kinnisasjade või nende osade puhul saab kasutuseelise arvestamisel lähtuda nt eeldatavast keskmisest üürihinnast, arvestades seejuures ka vajalikke kulutusi, mida üürides tuleks teha. Silmas tuleb pidada konkreetse kinnisasjaga võimalikult sarnaste maatükkide kasutusõiguse väärtust. Hüvitise suuruse määramisel tuleb arvestada ka juurdepääsu taotleja huve, talle hüvitise maksmisega kaasnevat koormist ja asjaolusid, miks juurdepääsu taotletakse.

Võimalik on taotleda juurdepääsu selliselt, et teed hooldab ja sellega seotud kulud kannab juurdepääsu taotleja. Kui aga juurdepääsuteed hooldab tee omanik,  tuleb arvestada, millised abinõud on igal üksikjuhul korrashoiu ja ohutu liiklemise tagamiseks mõistlikult vajalikud. Sõltuvalt abinõudest ja nende maksumusest kujuneb kulutuste suurus, mida eratee omanik peab regulaarselt kandma, et neid kohustusi täita.

Pille Pettai, advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaat