Asjaolude kohaselt võeti korteriühistu üldkoosolekul vastu otsus korraldada sõiduautode parkimine elumaja taga haljasalal. Hageja nõudis sellise otsuse tühistamist põhjendusega, et sõiduautode parkimise korraldamine elumaja taga haljasalal oli maatüki otstarbe oluline muutmine ja parkla ehitamiseks pidi olema kõigi korteriomanike nõusolek. Sellist nõusolekut aga ei olnud.

Riigikohus leidis, et ainult konkreetsed asjaolud on määravaks otsustamaks, kas mingite muudatuste tegemiseks on vajalik kaasomanike kokkulepe või piisab häälteenamusest. Seaduse järgi valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppel ning kaasomanike häälteenamusega tehtava otsusega võib otsustada küsimusi, mis jäävad ühise asja tavapärase valdamise ja kasutamise piiridesse.

Samal ajal võib kaasomandis oleva asja võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel. Nii sõltus ka parkla ehitamise või laiendamise üle otsustamine sellest, kui suur oli tuvastatud asjaoludel parkla kasutusse minev maa-ala, milline oli selle maa-ala varasem majanduslik otstarve ja kas seda muudeti vms.

Asja olulise muutmise ja asja majandusliku otstarve olulise muutmise kriteeriume ei saa seejuures samastada – nii võib nt asja otstarbe muutmine küll kaasa tuua ka asja olulise muutmise, kuid mitte alati.

Pille Pettai
Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaat