Kohus selgitas selles asjas kaasomandi lõpetamise põhimõtteid. Kui kaasomandi lõpetamine ei ole kokkuleppel välistatud, siis on seadusest tulenevalt kaasomanikul igal ajal õigus nõuda kaasomandi lõpetamist.

See tähendab, et kui kohtule esitatakse kaasomandi lõpetamise hagi, peab kohus lõpetama kaasomandi ühel asjaõigusseaduses (§ 77 ) sätestatud viisil, mida on taotletud hagis või vastuhagis. Üksnes erandjuhul on hea usu põhimõttest tulenevalt võimalik jätta kaasomand lõpetamata, kui hagis või vastuhagis taotletud kaasomandi lõpetamise viis ei ole õiglane.

Olukorras, kus kaasomandi lõpetamine ühe poole taotletud viisil ei oleks kohtu hinnangul kooskõlas hea usu põhimõttega, peab kohus poolele selgitama, miks kaasomandit sellisel viisil lõpetada ei saa ning millisel viisil kaasomandi lõpetamine oleks kohtu arvates sobiv. Kui kasvõi alternatiivselt on taotletud kõiki kaasomandi lõpetamise viise, mis asjaolusid arvestades võiksid kõne alla tulla, ei saa kohus jätta kaasomandit lõpetamata, vaid peab valima viisi, mis vastab kõige paremini kaasomanike huvidele.

Samuti ei oma tähtsust, kas keegi kaasomanikest sai kinnistu kaasomanikuks tasuta või tasu eest.

Pille Pettai
Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaat