Asjaolude kohaselt oli kinnisasja omanikul kohtu poolt määratud juurdepääsutee ja tehnorajatise (kanalisatsioonitrassi) talumise kohustus kuid talumise tasu ei olnud kokku lepitud. Juurdepääsuõigus oli määratud kinnisasja kasuks, millel paiknes elamu ning selle omanikud kasutasid juurdepääsuõigust ettenähtust kordades intensiivsemalt. Kinnisasja omanik palus kohustada tee kasutajaid solidaarselt maksma talumiskohustuse eest hüvitist ning indekseerima väljamõistetava tasu tarbijahinnaindeksiga.

Riigikohus kordas oma varasemaid seisukohti:

Riigikohus täiendas oma varasemaid seisukohti, leides, et kui mitu kitsendust, antud juhul juurdepääsutee kui ka tehnorajatis, paiknevad koormataval kinnisasjal samas asukohas, võib talumise tasu kulude hüvitamise komponent olla tehnorajatise puhul kaetud tasuga, mis määratakse juurdepääsu talumise kohustuse ees. Samas peab tehnorajatise talumise tasu sisaldama ikkagi hüvitist omandiõiguse riive eest. Omandipõhiõigus on riivatud mõlema kitsenduse puhul ning see tuleb igal juhul rahaliselt hüvitada.

Hüvitise indekseerimist tarbijahinnaindeksiga ei pidanud Riigikohus põhjendatuks, kuna tarbijahinnaindeks kui tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust iseloomustav indeks ei arvesta kohaselt talumistasu määramise aluseks olevate asjaolude muutumisega.

Pille Pettai
Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaat