KredEx alustas 16. märtsil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Kuna koroonapuhangu tõttu on taotlejatel senisest keerulisem taotlemiseks vajalikke pakkumisi ja dokumente kokku saada, pikendab KredEx taotlusvooru ning uueks taotluste esitamise lõpptähtajaks on 4. mai 2020. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 mln euro. Võrreldes varasemasega on kasvanud toetuse piirmäärad.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul otsustati taotlusvooru pikendada taotlejatelt tulnud tagasiside põhjal. „Jätkuv eriolukord on teinud ehitustööde jaoks pakkumiste saamise ning vajalike dokumentide hankimise taotlejatele senisest märksa keerulisemaks. Selleks, et lasterikastel peredel ei jääks sel raskel ajal taotlused esitamata, oleme otsustanud pikendada taotluste esitamise tähtaega kahe nädala võrra.“

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

„Suurendasime sel aastal toetuse piirsummat, et vähendada üldise hinnakasvu mõju tehtavatele töödele. Oluline on, et toetuse abil tehtavate tööde maht jääks varasemaga samale tasemele ja ka edaspidi oleks toetusel positiivne mõju nende perede elamistingimuste parandamisel,“ lisas Reinsalu.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Taotlusi saab esitada kuni 4. maini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus.

KredExi kodutoetuse abil on kaheteistkümne aastaga parandatud enam kui 12 600 lapse elamistingimusi.