Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab: Tallinna Linnavolikogu võttis 10. detsembril 2015 otsusega nr 198 vastu Kristiine linnaosa üldplaneeringu ja esitab selle avalikule väljapanekule.

Üldplaneering hõlmab kogu Kristiine linnaosa territooriumi. Planeering ajakohastab ja täpsustab 2001. aastal kehtestatud Tallinna üldplaneeringut, arvestades viimastel aastatel toimunud muutusi ja arengusuundumusi linnaehitust ja maakasutust mõjutavates valdkondades. Üldplaneeringuga määratakse kindlaks Kristiine linnaosa edasise ruumilise arengu põhisuunad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused, mis on tulevikus aluseks detailplaneeringute koostamisel ja hoonete-rajatiste projekteerimisel.

Üldplaneering aitab kindlustada linnaosa elanikele tasakaalustatud elukeskkonna erinevate töökohtade ja eluaseme valikuvõimalustega, kodulähedaste koolide ja lasteaedadega, mitmekesise teenindusvõrgu, spordi- ja puhkevõimalustega ning hea ühistranspordiühendusega. Üldplaneeringuga säilitatakse valdavalt Kristiine linnaosas väljakujunenud asustusstruktuur. Täpsustatakse väikeelamuala ulatust, vältides sinna uute korruselamute lisandumist.

Magistraaltänavate äär kujundatakse ärivööndiks, piiritletakse uute suuremate elamu- ja ärihoonete arenduspiirkonnad, miljööväärtuslikuks alaks määratakse Järve ja Lille kvartali piirkond. Kadaka-Laki ettevõtlusalal säilitatakse ka tootmistegevuse jätkumise võimalus, vältides sinna uute elamute lisandumist. Täiendatakse linnaosa parkide-haljakute võrgustikku ning reserveeritakse uue magistraaltänava koridor tulevikus Pärnu mnt ja Tervise tn ühendamiseks.

Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus antud soovitusi Kristiine elukeskkonna parandamiseks. KSH lõpparuandele kohaselt ei tulene üldplaneeringu lahenduse elluviimisest Kristiine linnaosale negatiivseid keskkonnamõjusid.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 4. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2016.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringu kohta saab esitada Tallinna Linnaplaneerimise Ametisse Vabaduse väljak 7 või Kristiine Linnaosa Valitsusse Tulika 33b.

Planeeringu materjalidega (sh KSH aruandega) on võimalik tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koduleheküljel www.tallinn.ee ja Tallinna õigusaktide registris. Paberkandjal on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda kõigil tööpäevadel Tallinna Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse Väljak 7 või Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33B.