Tallinna Linnavolikogu kehtestas 1. oktoobril 2015 Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu.

Üldplaneering hõlmab Lasnamäe linnaosa Peterburi teest lõuna poole jäävad Ülemiste, Sõjamäe ja Väo asumites paiknevad peamiselt tööstus- ja ettevõtlusalad. Peterburi teest põhja poole jääva elamualade arengusuunad on määratud 2010. aastal kehtestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringus.

Lasnamäe tööstusalade üldplaneering täpsustab ja osaliselt muudab Tallinna üldplaneeringut Lasnamäe tööstusalade planeeringu piirides. Üldplaneering loob aluse linnaehitusliku arengu suunamisele, olles edaspidi lähtedokumendiks detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele ning taristu kavandamisele. Üldplaneeringu elluviimine tagab linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamise: tänavastruktuuri korrastamine, piirkonna vajadustele vastava ühistranspordivõrgu arengusuundade kindlaksmääramine, maksimaalse logistilise kasumlikkuse eelise edasiarendamine, rohevõrgustiku toimimise põhimõtete kujundamine koos selleks vajaliku maa reserveerimisega ning territooriumi funktsioonide mitmekesistamine.

Paralleelselt üldplaneeringuga koostati ka Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH koostajaks oli Ramboll Eesti ASi töörühm ning aruandes esitatud tulemuste alusel on Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringut täiendatud. Üldplaneeringu KSH aruande koostamisel osalenud eksperdid tõid välja, et peamised planeeritaval alal ilmnevad negatiivsed mõjud on auto-, rongi- ja lennuliiklusest tingitud müra ja õhusaaste ning alal toimuva tegevuse mõju põhja- ja pinnaveele ning pinnasele ja rohealadele, samuti keskkonna vähene atraktiivsus.

KSH analüüsist järeldub, et enamik negatiivsetest mõjutustest avaldub vaid lähiperspektiivis, kaugemas perspektiivis vähenevad tööstusalale ja selle lähiümbruskonnale avalduvad intensiivsed mõjud märkimisväärselt. Pikemalt ette vaadates on paljud üldplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevad negatiivsed mõjud oskuslikult ja üldplaneeringus välja toodud põhimõtteid arvestades leevendatavad ning muudetavad positiivseteks mõjudeks. Keskkonnaamet Harjumaal (endine Harjumaa Keskkonnateenistus) kiitis KSH aruande heaks 12. mail 2011.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.tallinn.ee/ehitus või elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee .