Tallinna linnavolikogu algatas Lasnamäe linnaosas detailplaneeringu, mis võimaldab J. Smuuli tee, Narva maantee, Vana-Kuuli ja Liikuri tänavaga piirnevale 18,03 hektari suurusele alale rajada elu- ja ärikvartali.

Praegu on planeeritav ala suuremas osas hoonestamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alal moodustada äri- ja elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa, transpordimaa ja üldkasutatava maa krundid ning määrata ehitusõigus kuni 8-korruseliste äripindadega korterelamute, kuni 8-korruseliste korterelamute, kuni 8-korruseliste ärihoonete ja kuni 5- korruselise ärihoone ja/või korterelamu ja/või ühiskondliku hoone ehitamiseks.

Linnavolikogu liikme Aleksandr Zdankevitši sõnul mitmekesistab välja pakutud kontseptsioon Lasnamäe linnaosa maakasutust ning pakub piirkonda uut linnaehituslikku kvaliteeti. „Üldplaneeringu ruumilise arengustrateegia üks suundi on linnaosa mitmekesise maakasutuse planeerimine ning seeläbi erinevate linnaelufunktsioonide arendamine ja tugevdamine. Lasnamäe linnaosa jaoks on samuti oluline, et antud kinnistute detailplaneeringu järgi lahendatakse parkimine hoonete all ning ala keskele jääb avalikult kasutatav rohevöönd või park. Selline visioon toetab kindlasti edaspidist Lasnamäe arengut,“ selgitas Zdankevitš.

18,03 hektari suurusele planeeritavale alale kavandatavad ärihooned on suuremas mahus planeeritud krundi J. Smuuli tee poolsele küljele, korterelamud Vana-Kuuli tänava ja Liikuri tänava poolsete külgedele, äripindadega korterelamud Narva maantee poolsele küljele ning haljasala ja mänguväljakud jäävad planeeritava kvartali keskele.

Otsusega jäetakse algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu elu- ja ärifunktsiooniga hoonete ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine ei oma olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Panorama City (uus ärinimi OÜ Smuuli Kvartal) 1. novembril 2018. Detailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud OÜ Alver Arhitektid. Eskiislahenduse joonised on vormistanud K-Projekt AS.