Tallinna Linnavalitsus otsustas algatada Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mille eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi Tallinna edelaosas.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul omab Harku mets olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, toimides rändekoridorina erinevatele looma- ja linnuliikidele. „Kaitseala põhjaosas paiknevad Valgesoo laugastiku serva-alad esinduslikus seisundis madalsoolaikudega. Kaitseala põhja- ja keskosas levivad aga 70–90-aastased palumetsad ja lõunaosas segametsa kasvukohatüübid,“ selgitas Izmailova. „Alal leidub nii lamapuitu kui ka  surnult seisvaid puid, mis soodustavad elustiku liigirikkust. Kaitseala on ülelinnalise tähtsusega virgestusala, mis pakub Tallinna linna ja Harku valla tervisesportlastele, loodushuvilistele ja korilastele arvukalt loodushüvesid.“

Looduskaitseseaduse kohaselt rakendatakse kohaliku kaitse alla võetud maa-alal samas seaduses sätestatud kaitsekorda, mida võib kaitse-eeskirjaga leevendada. „Piiranguvööndi režiim lähtub põhimõttest, et Harku metsa kaitsealal võiks jätkuda tavapärane külastus ning oleks võimalik ellu viia kaitsekorralduslikke töid, rajada puhkerajatisi ning hooldada tehnovõrke. Kavandatud on leevendada piiranguid sõidukitega sõitmise ning ehitustööde osas,“ toonitas Izmailova.

Harku metsa kaitseala asub Nõmme linnaosas. Kaitstava ala suuruseks on kavandatud ligikaudu 79 hektarit, millest 57 ha jääb riigimaale, 20 ha jätkuvalt riigiomandis olevale maale  ja 2 ha linnamaale.

Ekspertarvamuse Tallinna linna territooriumile ulatuva Harku metsa kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks koostas elustiku ekspert Timo Kark 2018. aastal. Ettepaneku võtta Harku mets kaitse alla esitas mittetulundusühing Nõmme Tee Selts.

Ühtlasi märkis abilinnapea, et kindlasti toimub Harku metsa kaitse alla võtmise menetluse raames ka kõikide huvitatud osapoolte seisukohtade koondamiseks avalik arutelu, mis toimub ilmselt avaliku väljapaneku perioodi lõpus.