Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule kehtestamiseks Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu.

„Valminud detailplaneering loob aluse Tallinna avamiseks merele, mereääre korrastamiseks ja Linnahalli piirkonna võimalusterohkeks edasiarendamiseks,“ ütles tegevlinnapea Taavi Aas.

„Detailplaneering annab võimaluse rajada 11,50 ha suurusele maa-alale kuni kuuekorruselised äri-, elu- või ühiskondlikud hooned, uued juurdepääsuteed ja parkimismajad, haljastud ja promenaadi,“ ütles Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein. „Lisaks määratakse ehitusõigus Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.“

Planeeritud alal asuval ühiskondlike ehitiste maa (sotsiaalmaa) sihtotstarbega Tallinna linnale kuuluval Mere pst 20 kinnistul paikneb 4-korruseline ehitismälestiseks tunnistatud Tallinna linnahall. Teised planeeringualal asuvad linnale kuuluvad kinnistud on hoonestamata.

Planeeritud ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Looduskaitsealuseid objekte planeeritud alal või selle vahetus ümbruses pole. Piirkonna linnaehituslikud dominandid on Tallinna linnahall ja Kultuurikatel. Piirkonda mõjutab Tallinna sadama lähedus.

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt on kõnealune planeeringuala määratud kohustusliku arhitektuurikonkursi alaks. Alale ehitatavad hooned ei või olla Tallinna linnahallist kõrgemad ning vähim nõutav haljastuse osakaal on 20%. Tallinna linnahalli kõrvalt Rumbi tänavast mereni on üldplaneeringus ette nähtud rohekoridor. Jalakäijatele tuleb tagada avalik juurdepääs rannapromenaadile ning parkimine tuleb lahendada krundisiseselt.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt võetakse seni kasutuseta rannaala aktiivselt ja eesmärgipäraselt kasutusse ning tagatakse juurdepääs ja vaba liikumine avalikul kallasrajal. Eesmärgiks on luua mere äärde Euroopa merelinnadele iseloomulik nüüdisaegne mereäärne linnaruum ning võtta kogu ala aktiivsesse kasutusse. Rannapromenaadi ehitamise võimaldamiseks on kavandatud vähendada ranna ehituskeeluvööndit.

Detailplaneeringu lahendus võimaldab ehitada nii ärihooneid, äri- ja eluhooneid kui ka ühiskondlikke hooneid. Piirkonna eeldusi arvestades ja linnaruumi elavuse tagamiseks on otstarbekas alale planeerida mitmeotstarbelised hooned. Detailplaneeringus on loodud eeldused planeerida alale linnahalli kasutust toetava funktsiooniga hooned. Hooned ja neid ümbritsev avalik ruum tuleb lahendada ühtse tervikuna. Avalike alade kohta parima linnaehitusliku lahenduse saamiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.

Planeeringulahenduse väljatöötamisel on lähtutud vajadusest võtta Tallinna linnahalli ja Logi tänava vahel asuv hoonestamata maa-ala kasutusse ning kujundada sellest atraktiivne linnaruum, mida ilmestavad liigendatud tänavaseinad, jalakäijate ja kergliiklejate tarbeks kujundatud hoonetevahelised väljakud, tänavad koos tänavahaljastusega ja rannapromenaad. Oluliseks eesmärgiks on seatud luua võimalused Tallinna linnahalli uueks kasutuselevõtuks ning tagada Tallinna linnahalli kui mälestise ja piirkonna maamärgi dominantsus, juurdepääsetavus ja vaadeldavus.

Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku tegi Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2016 korraldusega. Detailplaneeringu koostas osaühing AB Artes Terrae OÜ. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 30. juunist 2016 – 7. juulini 2016. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 8. juulil 2016 avalik arutelu.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2017 korraldusega ning oli 8. märtsist kuni 6. aprillini 2017 avalikul väljapanekul. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav arutelu toimus 12. mail 2017 Tallinna Kesklinna Valitsuses.