Tallinna linnavalitsus moodustab maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni ning kinnitab komisjoni põhimääruse.

Maaomandi küsimuste lahendamise komisjoni tegevuse eesmärk on Tallinna linna haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse ostueeõigusega seotud küsimuste, avalikuks kasutamiseks või linna arenguks vajaliku maa omandamisega või selleks linnale asjaõiguste omandamisega, samuti linnamaa koormamisega ja võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine.

Komisjoni ülesanne on kohaliku omavalitsuse ostueesõigusega seotud küsimuste ning avalikuks kasutamiseks või linna arenguks vajaliku maa omandamisega või selleks linnale asjaõiguste omandamisega seotud küsimuste lahendamine, sh tänavate kavandamise ja elamukvartalitele avalikult kasutatavatelt teedelt juurdepääsude tagamise, muu eraomandis oleva maa avalikuks kasutamiseks määramise ja detailplaneeringute või projektide koostamise menetluses sõlmitavate selleteemaliste kokkulepete ettevalmistamisega ja täitmisega seotud küsimuste, linnale üleantavate tee-, tänavavalgustuse- ja sadeveekanalisatsioonirajatiste nõuetele vastavuse hindamise, teemaa kinnisasjade omandamise küsimuste, linnamaa koormamisega ja võõrandamisega seotud küsimuste, sh detailplaneeringute ja projektide koostamise menetluses linnamaa võõrandamise ettepanekute läbivaatamine ja lahendamine ning Tallinna Linnavalitsusele ettepanekute tegemine maa või asjaõiguste omandamiseks, linnamaa koormamiseks asjaõigustega või linnamaa võõrandamiseks.

Komisjoni esimees on Tallinna kommunaalmajanduse ja teede ehitamise valdkonda kureeriv abilinnapea. Komisjoni aseesimees on Tallinna linnavara ja elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea. Lisaks kuuluvad komisjoni koosseisu Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Transpordiameti ja linna õigusteenistuse esindajad.

Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning komisjoni põhimäärusest.