Tallinna linnavalitsus võtab homsel istungil vastu Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega luuakse võimalus Kristiine linnaosa piirile Löwenruh pargi naabrusse äri- ja elamukvartal rajada.

Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneering annab võimaluse rajada Kristiine linnaosas asuvale 5,07 ha suurusele maa-alale 3-4-korruselised korterelamud, 3-5-korruselised äriruumidega korterelamud ning kaks varieeruva kõrgusega 2-8- ja 2-13-korruselist hoonerühma, milles on korterid, äriruumid ja parkimine. Planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Mustamäe tee, Linnu tee, Algi tänava ja Tildri tänava vahelisel alal.

Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav maa-ala magistraaltänavate äärsesse ärivööndi, segahoonestusala ja arenguala juhtotstarbega alale. Detailplaneeringuga kavandatav vastab Kristiine linnaosa üldplaneeringule.

Mustamäe tee äärde on kavandatud kaks varieeruva kõrgusega hoonerühma, milles on korterid äriruumid ja parkimine. Kõrgem 13-korruseline hoonemaht on planeeritud Mustamäe linnaosa poolsesse külge kohaliku maamärgina, avanevana Mustamäe tee ja Kadaka tee ristmiku suunas. Hoonevööndi keskossa jäävad 8-korruselised mahud, Linnu tee poole 6-kordne hoonemaht. Selline varieeruva kõrgusega lahendus loob kaasaegse arhitektuuriga atraktiivse linnatänava ning ei tekita Mustamäe tee äärde massiivset hoonemüüri, summutades samas Mustamäe teelt tuleva müra. Madalama, kahekorruselise hooneosa katusele kavandatakse haljastus ja terrassid.

Kvartali sisse planeeritakse 3-4-5-korruseline hoonestus, kus paiknevad nii äriruumid kui korterid. Samuti on planeeringus antud võimalus kavandada ühte rajatavasse hoonesse lasteaed või-hoid. Ala keskmesse kavandatakse kvartalisisene haljasala.

Alale on kavandatud kokku 600 parkimiskohta, valdav osa parkimisest on ette nähtud kõikide hoonete maa-alusel tasandil, Mustamäe tee poolses osas ka lisaks kahel maapealsel tasandil. Ette on nähtud ka sõiduteede laiendused ning kergliiklusteede laiendused Mustamäe tee ja Linnu tee ristmiku vahetusse lähedusse.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2014 korraldusega. Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Kristiine Linnaosa Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.