Tallinna linnavalitsus võttis istungil vastu Pirita linnaossa Maarjamäe asumisse kavandatava jalgpallihalli detailplaneeringu.

„Detailplaneering on Pirita linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas – linnaosa üldplaneeringuga on planeeritud ala juhtotstarbeks määratud üldkasutatavate ehitiste ala,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Detailplaneering annab võimaluse rajada 4,01 ha suurusele maa-alale kuni kolmekorruselise spordihall-administratiivhoone ja kuni kahekorruselise teenindushoone.“

Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Tuulenurga tn 1 kinnistu omanik on Riigi Kinnisvara AS, kinnistu pindala on 32 284 m2. Hoonestusõiguse omanik Spordiklubi FC Levadia on rajatud kinnistule kunstmuruga jalgpalliväljaku ja tenniseväljaku ning naturaalmuruga jalgpalliväljaku.

Rajatav jalgpallihall on planeeritud võimalikult eemale madalatest ühepereelamutest. Halliga liituvasse 3-korruselisesse administratiivplokki on kavandatud ruumid, mis on vajalikud spordihall-administratiivhoone funktsioneerimiseks. Krundile jääb peale sisehalli ehitamist kolm jalgpalliväljakut ja üks tenniseväljak. Ümber staadioniala on lubatud kuni 6 m võrkaed, idaosas tuleb olemasolev võrkpiire asendada müratõkkeseinaga.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2014 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda 9. – 18. juunini 2014 Pirita Linnaosa Valitsuses ning 18. juunil 2014 toimus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostas OÜ Arhitektuuribüroo Eek & Mutso. Pirita linnaosakogu ja Spordiklubi FC Levadia esindaja kooskõlastasid detailplaneeringu omapoolseid tingimusi esitamata.

Naaberkinnistute elanike esindajatega on tehtud planeeringu koostamisel koostööd, ettepanekutega on arvestatud ja nõuded on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks.

Spordiklubi FC Levadia on võtnud 22. augustil 2018 sõlmitud halduslepinguga kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja tänavavalgustuse, truubi ja sademeveekraavi ehitamise.

Pärast vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Pirita Linnaosa Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.