2019. aasta 1. kvartali põhisündmused

16. jaanuar 2019

Ülemiste City’s luuakse rahvusvaheline äri- haridusvõrgustik

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja Ülemiste City arendajad soovivad aina rohkem toetada linnaku vaimse keskkonna arengut. Koostöös seitsme riigi partnerkoolidega on moodustatud uus Põhja- ja Baltimaade äri- ja haridusvõrgustik “Building Educational Cooperation in Smart City.” Võrgustiku eesmärgiks on äri-, haridus- ja töökeskkonnaalane koostöö teiste Põhja- ja Baltimaade ülikoolidega, et luua uusi tuleviku linnale ja haridusele olulisi lahendusi, jagada rahvusvahelist kogemust ning õppida parimatelt, kuidas leida, kaasata ja hoida talente. Koostööprojekti raames toimub 2019. aastal Ülemiste Citys kolm võrgustiku kohtumist. Kolmepäevaste kohtumiste jooksul toimuvad ettevõtete, üliõpilaste, õppejõudude kohtumised, ühisarutelud, avatud loengud kogemuste ja teadmiste jagamiseks, hackathon ja palju muud. Selle aasta fookusteemadeks on loov ettevõtlus, IT ja digitaliseerimine ning töökohapõhine õpe.

 

19. veebruar 2019

Uus e-Eesti Esitluskeskus viib Eesti digiedulood maailma 

19.veebruaril avas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid Ülemiste City Öpiku majas uue e-Eesti Esitluskeskuse, mis tutvustab kõrgetele era- ja avaliku sektori esindajatest väliskülalistele meie ainulaadset digiühiskonna ja e-lahendusi. Esitluskeskuse juhi Liina Maria Lepiku sõnul on huvi Eesti e-lahenduste vastu läbi aastate aina kasvanud. „Eelmisel aastal võttis e-Eesti Esitluskeskus vastu üle 800 delegatsiooni ja ligi 9 000 külalist, mis on 20% enam kui aasta varem. Meie e-lugu on eriline ja paelub rahvusvahelist auditooriumi ning mitmed e-võimalused, mis meie jaoks igapäevased, on veel suurele osale maailmast utoopia. Meie esitluskeskuse üks eesmärkidest on viia välisriikide huvilised kokku Eesti ettevõtetega, kes e-lahendusi pakuvad ning seeläbi kasvatada Eesti e-teenuste eksporti,“ selgitas ta.

 

6. märts 2019

Ülemiste City alustas uue arenguetapiga

Ülemiste City’s asetati täna nurgakivi 12-korruselisele büroomajale, mis on esimene valmiv hoone linnaku järgmises suuremas arenguetapis. Sepapaja tn 1 büroohoone asub linnaku jaoks strateegiliselt olulises kohas – peamiste sissepääsuteede Suur-Sõjamäe ja Lõõtsa tänava ristumiskohal. Ühtlasi on tegemist esimese valmiva hoonega linnaku järgmises suuremas arenguetapis, mida tutvustati sügisel. 2020 kevadel valmivas büroohoones on 10 800 m² üüritavat pinda, lisaks ehitatakse parkimismaja 540 autole. Technopolis Ülemiste AS investeerib 12-korruselise büroohoone, 5-korruselise parkimismaja ja linnaväljaku ehitusse kokku 25 miljonit eurot.

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 31.03.2019

Üüritud pind                 190 564 m2

Täituvus                          98%

 

 

Finantsülevaade

1. kvartali 2019. aasta puhaskasum on 1 964 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

Kulud

Intressikandavad kohustused

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud jaanuar-märts 2019. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Jaanuar-märts 2019. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 30.04.2019. a

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 1 kv 2018 2 kv 2018 3 kv 2018 4 kv 2018 1 kv 2019
Müügitulu 2 194 2 067 2 127 2 410 2 693
Müüdud teenuste kulu -732 -557 -649 -756 -864
Tegevuskulud -481 -506 -434 -539 -612
Kulum -12 -12 -11 -11 -15
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 1 038 1 054 1 127 1 191 1 253
Muud äritulud 4 0 6 25 1
Muud ärikulud -2 -1 -5 -7 -4
Ärikasum* 2 009 2 045 2 161 2 313 2 452
Muud finantstulud 1 2 2 75 13
Intressikulud ja muud finantskulud -509 -722 -518 -724 -501
Tulumaks 0 0 0 0 0
Puhaskasum* 1 501 1 325 1 668 1 664 1 964
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 72 66 101 153 160
Kinnisvarainvesteeringud 106 421 112 307 117 283 122 630 124 176
Muud 9 320 9 332 9 352 9 606 9 417
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud 34 555 34 377 35 504 37 748 39 001 *
Nõuded ja ettemaksed 1 533 2 389 1 621 991 1 137
Raha ja raha ekvivalendid 8 693 9 049 10 798 9 620 9 646
VARAD KOKKU 160 594 167 520 174 659 180 748 183 537
Omakapital
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum 72 318 72 410 74 079 78 919    80 884 *
OMAKAPITAL KOKKU 91 937 93 530 95 199 100 039 102 004
Kohustused
Laenukohustused 62 777 68 692 75 690 77 807 78 791
Muud kohustused 645 704 789 749 765
Võlad ja ettemaksed 3 734 4 594 2 981 2 153 1 977
KOHUSTUSED KOKKU 67 156 73 990 79 460 80 709 81 533
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 160 594 167 520 174 659 180 748 183 537
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 1.kv   2018 2.kv   2018 3.kv   2018 4.kv   2018 1.kv  2019
Rahavood äritegevusest
Puhaskasum 1 501 1 325 1 668 1 664  1 964
Korrigeerimised:
Põhivara kulum 12 12 11 11 15
Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -1 038 -1 054 -1 127 -1 191 -1 253
Finantstulud ja kulud 508 681 493 649 488
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -329 -367 -212 -366 89
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 552 1 067 -1 265 -1 044 -157
Saadud intressid 0 0 0 0 0
Saadud dividendid 0 616 308 308 0
Makstud intressid ja muud finantskulud -509 -722 -518 -724 -501
Tulumaks 0 0 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku  697  1 558 -218 -693  -693
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 0 0 -46 -52 -7
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -4 338 -5 900 -4 976 -2 548 -1 544
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 -3 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 338 -5 900 -5 022 -2 603 -2 603
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest
Võlakirjade emiteerimine 14 1 204 1 162 0 0
Saadud laenud 3 284 5 056  6 167 2 452 1 381
Saadud laenude tagasimaksed -364 -330 -340 -335 -449
Makstud dividendid 0 -1 232 0 0    0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 2 934 4 698 6 989 2 117 932
RAHAVOOD KOKKU -707 356  1 749 -1 178 26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 400 8 693 9 049 10 798 9 620
Raha ja raha ekvivalentide muutus -707 356 1 749 -1 178 26
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 8 693 9 049 10 798 9 620 9 646