2021. AASTA 2. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED

31. mai 2021

Ülemiste City uuendas nägu ja on kasvamas Eesti väravaks

Baltimaade suurim ja kiiremini kasvav ärilinnak Ülemiste City läbis brändiuuenduse ning soovib suurte arengute ja ambitsioonikate plaanide lävepakul seistes kasvada Eesti väravaks. Järgmise viie aastaga on lennujaam, Rail Baltic ja bussiterminal ning ka FinEst tunnel muutumas üheks tervikuks, mis loob kiired ja mugavad ühendused maailmaga. Helsingisse jõuab 30 ja Pärnusse 40 minutiga, Riiga ja Peterburisse 2–3 tunniga. Igapäevaselt toob see siia ligi 100 000–150 000 inimest ning muudab Ülemiste Eesti väravaks ja väravaks Eestist maailma.

3. juuni 2021

Mainor Ülemiste uusi võlakirju saatis 1,2-kordne ülepakkumine

Mainor Ülemiste lõpetas 5-aastaste tagamata võlakirjade suunatud pakkumise kogusummas 5 miljonit eurot. Investorid märkisid võlakirju kokku 6 057 000 euro väärtuses ehk plaanitud pakkumise mahust 1,2 korda rohkem. Uuteks arendusprojektideks on juba ehituses olev ainulaadse talendikeskse arhitektuuriga ning rohelust täis Alma Tominga büroohoone, liikuma ja õppima kutsuv hariduskompleks ning kütuselemente tootvale linnaku ettevõttele Elcogen loodav uus targa tootmise hoone, mille ehitust alustatakse selle aasta teises pooles.

11.juunil võeti Mainor Ülemiste võlakirjad Tallinna First North turu võlakirjanimekirja kauplemisele.

9. juuni 2021

Ülemiste Citysse ehitatakse enneolematu rohehoone

Värskelt nurgakivi saanud Mainor Ülemiste poolt arendatav Alma Tominga büroohoone ainulaadselt läbimõtestatud ja talendikeskne töökeskkond meelitab üleilmse haarde ja tuntusega kaubamärke eesotsas tehnoloogiahiiu Fujitsu ning järgmiseks ükssarvikuks pürgiva Skeletoniga. Hoone on rajatud koostöös arhitektide, teenusdisainerite, Tartu Ülikooli teadlaste, aga ka urbanistika strateegide, arboristide, sisekliima-, LEED- ja diginomaadide ekspertidega, mis teeb sellest Eesti ja ehk ka terve Euroopa ühe läbimõtestatuma ja talendikesksema töökeskkonna.

15. juuni 2021

Uuring: Ülemiste City on tõusnud Eesti kolmandaks majanduslinnaks

Värske uuringu kohaselt on Ülemiste City möödunud aastaga Pärnust ja Narvast ning tõusnud äriettevõtete tööjõumaksude laekumiste poolest Tallinna ja Tartu järel Eesti kolmandaks majanduseks. Selges tõusujoones püsivad ettevõtete ekspordi ja IT-klastri arengud. Ülemiste City IT-ettevõtted annavad koguni 34% Eesti IT-sektori koguekspordist. Järgmine eesmärk on kasvada suuremaks juba Tartust.

Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 30.06.2021)

Üüritav pind 203 300 m2

Sh üüritav büroopind 149 800 m2

Täituvus 93,8 %

Büroopinna täituvus 94,8 %

FINANTSÜLEVAADE

2. kvartali 2021. aasta puhaskasum on 1 591 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

Kulud

Intressikandavad kohustused

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud aprill-juuni 2021. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Aprill-juuni 2021. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

Vastavalt First North reglemendi p. 26.3.5 esitab juhatus laiendatud konsolideeritud 6 kuu vahearuande hiljemalt 30.09.2021.a

Ursel Velve

Juhatuse esimees
Tallinn, 16.07.2021

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(Vastavalt IFRS-le)                                                                                Tuhandetes eurodes

2 kv 20203 kv 20204 kv 20201 kv 20212 kv 2021
MÜÜGITULU2 5712 8103 0823 0333 045
MÜÜDUD TEENUSTE KULU-588-726-884-850-840
TEGEVUSKULUD-716-714-784-855-770
KULUM-28-30-31-34-34
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST*7541 1321 0901 212970
MUUD ÄRITULUD40010026
MUUD ÄRIKULUD-1-2-12-3-9
ÄRIKASUM*2 0322 4702 4712 5032 391
MUUD FINANTSTULUD13161351618
INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD-642-617-858-654-796
TULUMAKS0000-22
PUHASKASUM*1 4031 8691 7481 8651 591

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

KONSOLIDEERITUD BILANSS

(Vastavalt IFRS-le)                                                                             Tuhandetes eurodes

30.06.202030.09.202031.12.202031.03.202130.06.2021
MATERIAALNE JA
IMMATERIAALNE PÕHIVARA
236240246229    211
KINNISVARAINVESTEERINGUD146 900149 252151 700153 243155 949
MUUD8 7408 7708 9638 8488 830
KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD40 81141 94344 57443 82643 391 *
NÕUDED JA ETTEMAKSED1 5681 1751 1541 1711 521
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID9 4949 4789 57610 51014 131
VARAD KOKKU207 749210 858216 213217 827224 033
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL18 20018 20018 20018 20018 200
RESERVKAPITAL1 9201 9201 9201 9201 920
JAOTAMATA KASUM91 62793 49697 63299 49799 588
OMAKAPITAL KOKKU111 747113 616117 752119 617119 708
KOHUSTUSED
LAENUKOHUSTUSED91 42594 13995 09794 35798 619
MUUD KOHUSTUSED1 2811 2551 1691 3921 615
VÕLAD JA ETTEMAKSED3 2961 8482 1952 4614 091
KOHUSTUSED KOKKU96 00297 24298 46198 210104 325
KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL KOKKU
207 749210 858216 213217 827224 033

* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

AktsiakapitalReservkapitalJaotamata kasumKOKKU
SALDO 31.12.201819 2001 92078 919100 039
VÄLJAMAKSED AKTSIONÄRIDELE-1 000-1 000
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID-1 400-1 232
ARUANDEPERIOODI KASUM12 10212 102
SALDO 31.12.201918 2001 92089 622109 742
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID-1 384-1 384
ARUANDEPERIOODI KASUM9 3949 394
SALDO 31.12.202018 2001 92097 632117 752
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID
ARUANDEPERIOODI KASUM1 8651 865
SALDO 31.03.202118 2001 92099 497119 617
VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID-1 500-1 500
ARUANDEPERIOODI KASUM1 5911 591
SALDO 30.06.202118 2001 92099 588119 708

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST2.kv 20203.kv 20204.kv 20201.kv 20212.kv 2021
PUHASKASUM1 4031 8691 7481 8651 591
KORRIGEERIMISED:
PÕHIVARA KULUM2830313434
TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD-754-1 132-1 090-1 212-970
FINANTSTULUD JA KULUD629601723638778
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS-434363-34-17-233
ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS-746-1 4581684981 853
SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST1 384001 9601 405
MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD-642-617-858-638-778
TULUMAKS0000-22
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 868  -3446883 128 3 658
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST2.kv 20203.kv 20204.kv 20201.kv 20212.kv 2021
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS0-34-6-2-4
MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK00000
KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED-4 568-2 352-1 406-1 451-2 794
ANTUD LAENUD00000
ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE00000
ETTEVÕTETE SOETAMINE00000
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-4 568-2 386-1 412-1 453-2 798
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST2.kv 20203.kv 20204.kv 20201.kv 20212.kv 2021
VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE00005 000
SAADUD LAENUD4 2743 501 1 62100
SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED-7057-787-799-741-739
MAKSTUD DIVIDENDID-1 384000   -1 500
RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU2 1852 714 822-7412 761
RAHAVOOD KOKKU-1 515-16 989343 621
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES11 0099 4949 4789 57610 510
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-1 515-16989343 621
RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS9 4949 4789 57610 51014 131