31. oktoober 2018

Technopolis Ülemiste avab 1 800 m2 ühistöötamise kontori Talinna kesklinnas

Ülemiste City linnaku kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS laiendab oma tegevust linnakust väljapoole ning sõlmis lepingu Maakri Kvartal OÜ-ga, mille kohaselt rajatakse aadressile Maakri 19/2 uuenduslik ühistöötamise kontor. Kokku 20 privaatkontorist, 80 avatud töökohast, neljast seminariruumist ning ühistest sotsialiseerumise aladest koosnev UMA Maakri nimeline coworking kontor avab uksed suvel 2019. Technopolis Ülemiste jaoks on tegemist ajaloolise sammuga, enam kui kaheksa tegevusaasta jooksul tegutseme esmakordselt Ülemiste City linnaku piiridest väljaspool.

16. november 2018

Mainor Ülemiste avas Eesti suurima büroohoone

Mainor Ülemiste avas Ülemiste Citys Eesti suurima, 45 000 ruutmeetrise kogupinnaga büroohoone Öpiku maja.  Ülemiste linnakut arendava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul on 98% majast juba rendilepingutega kaetud ja värskelt avatud Öpiku maja teises tornis käib tööl juba ligi 2 000 inimest enam kui 100 ettevõttes. Teiste seas alustasid hoones tööd Cleveron, Skeleton Technologies, ABB, AGA, Tele2 ja Nordea panga tugiteenuste keskus. 2019 aasta alguses avatakse kahe bürootorni vahelises galeriis uuenenud e-Estonia Showroom.

19. november 2018

Ülemiste Citys alustast tööd Eesti Rahvusvaheline maja

Kaheksa asutuse koostöös avatud Eesti Rahvusvahelise maja eesmärgiks on ühtse teenuskeskuse loomine Eestisse asunud välismaalastele (ka tagasipöörduvatele väliseestlastele) ja teda palganud ettevõtjale, tagamaks vajaliku info ja teenuste kättesaadavuse ühest kohast, sisseelamise sujuvamaks korraldamiseks ning välismaalase kohanemiseks ühiskonda. Rahvusvahelisest majast hakkab nõu saama isikutuvastuse, isikukoodi saamise, elukoha, töö- ja karjääri, ettevõtlusega alustamise, koolide ja lasteaedade, tervishoiu, sotsiaalkindlustuse, kultuuri, ühistransport, spordi ja vaba aja veetmise kohta. Lisaks on sama katuse alla planeeritud toimuma erinevad keeleõppe- ja kohanemisprogrammid, sotsialiseerumis- ja kultuuriüritused, kohtumised ettevõtetega jne.

13. detsember 2018

Ülemiste City uue kvartali arhitektuurikonkursil võistlevad Eesti arhitektid ja maailmakuulus Zaha Hadid büroo

Ülemiste linnakusse rajatava ambitsioonika tulevikukompleksi kõrgetasemelisel arhitektuurikonkursil pääses koos Londoni tippbürooga Zaha Hadid Architects finaali Eesti büroo 3+1 Arhitektid. Enam kui 30 000 ruutmeetril laiuv ja kolme eri kinnistut ühendav Valukoja kvartali tulevikuarendus Ülemiste Citys saab olema piirkonna esimese sedavõrd mitmetahuline kompleks, kus peaks terviklikult olema lahendatud mitmed erinäolised funktsioonid: kodud, bürood ja koolid.

20. detsember 2018

Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste tütarettevõte Öpiku Majad OÜ sõlmis SEB Pangaga 40 miljoni euro suuruse laenulepingu

Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku kinnitusel on SEB Pangaga sõlmitud laenuleping Ülemiste City viimase 10 aasta ehk euro-aja suurim. Uue hariduskompleksi ja kontorite kõrval on värske finantseeringu toel kavas alustada linnakusse uuendusliku tervisemaja ehitamist aga jätkata ka linnaku uusima suuna – elukondliku kinnisvara arendamist. Tänu mahukale lepingule refinantseeritakse osaliselt ka varasemaid Öpiku kvartali arendamiseks võetud kohustusi.

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 31.12.2018

Üüritud pind                 189 620 m2

Täituvus                          97%

Finantsülevaade

4. kvartali 2018. aasta puhaskasum on 1 664 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

Kulud

Intressikandavad kohustused

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud oktoober-detsember 2018. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.

Oktoober-detsember 2018. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.01.2019. a

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 4 kv 2017 1 kv 2018 2 kv 2018 3 kv 2018 4 kv 2018
Müügitulu 2 035 2 194 2 067 2 127 2 410
Müüdud teenuste kulu -699 -732 -557 -649 -756
Tegevuskulud -649 -481 -506 -434 -539
Kulum -14 -12 -12 -11 -11
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 981 1 038 1 054 1 127 1 191
Muud äritulud 14 4 0 6 25
Muud ärikulud -4 -2 -1 -5 -7
Ärikasum* 1 664 2 009 2 045 2 161 2 313
Muud finantstulud 117 1 2 2 75
Intressikulud ja muud finantskulud -621 -509 -722 -518 -724
Tulumaks 0 0 0 0 0
Puhaskasum* 1 160 1 501 1 325 1 668 1 664
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 83 72 66 101 153
Kinnisvarainvesteeringud 102 070 106 421 112 307 117 283 119 845
Muud 9 348 9 320 9 332 9 352 9 606
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud * 33 517 34 555 34 377 35 504 36 695
Nõuded ja ettemaksed 1 246 1 533 2 389 1 621 1 428
Raha ja raha ekvivalendid 9 400 8 693 9 049 10 798 9 620
VARAD KOKKU 155 664 160 594 167 520 174 659 177 347
Omakapital
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
Jaotamata kasum * 70 817 72 318 72 410 74 079 75 743
OMAKAPITAL KOKKU 91 937 93 438 93 530 95 199 95 199
Kohustused
Laenukohustused 59 823 62 777 68 692 75 690 77 806
Muud kohustused 611 645 704 789 733
Võlad ja ettemaksed 3 293 3 734 4 594 2 981 1 945
KOHUSTUSED KOKKU 63 727 67 156 73 990 79 460 80 484
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 155 664 160 594 167 520 174 659 177 347
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 4.kv   2017 1.kv   2018 2.kv   2018 3.kv   2018 4.kv  2018
Rahavood äritegevusest
Puhaskasum 1 160 1 501 1 325 1 668  1 664
Korrigeerimised:
Põhivara kulum 14 12 12 11 11
Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -981 -1 038 -1 054 -1 127 -1 191
Finantstulud ja kulud 504 508 681 493 649
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 676 -329 -367 -212 -366
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 629 552 1 067 -1 265 -1 044
Saadud intressid 0 0 0 0 0
Saadud dividendid 0 0 616 308 308
Makstud intressid ja muud finantskulud -621 -509 -722 -518 -724
Tulumaks 0 0 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku 1 381  697 1 558 -218  -693
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 0 0 0 -46 -52
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -4 810 -4 338 -5 900 -4 976 -2 548
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 0 0 -3
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 810 -4 338 -5 900 -5 022 -2 603
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest
Võlakirjade emiteerimine 2 620 14 1 204 1 162 0
Saadud laenud 2 344 3 284  5 056 6 167 2 452
Saadud laenude tagasimaksed -369 -364 -330 -340 -335
Makstud dividendid 0 0 -1 232 0    0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 4 595 2 934 4 698 6 989 2 117
RAHAVOOD KOKKU 1 166 -707  356 1 749 -1 178
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 234 9 400 8 693 9 049 10 798
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 166 -707 356 1 749 -1 178
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 9 400 8 693 9 049 10 798 9 620