Tallinna linnavalitsus algatas Mere pst 10 kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on luua võimalus rajada alale kuni kuuekorruseline ärihoone.

Kesklinnas reisisadama naabruses asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,77 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita ärimaa sihtotstarbega Mere pst 10 kinnistu ja transpordimaa sihtotstarbega Ahtri tänav T5 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, määrata krundi kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Planeeritav maa-ala asub Mere puiestee, Ahtri tänava, Kai tänava ja Poordi tänava vahelises kvartalis, Mere puiestee ääres äri- ja eluhoonete piirkonnas. Planeeritaval maa-alal asuva ärimaa sihtotstarbega Mere pst 10 kinnistu omanik on EHC Merekeskus OÜ, transpordimaa sihtotstarbega Ahtri tänav T5 kinnistu omanik on Tallinna linn.

Mere pst 10 kinnistul paikneb ärihoone – Merekeskus, Ahtri tänav T5 kinnistu on hoonestamata. Lisaks jääb planeeritavale alale osa Tallinna linna omanduses olevast transpordimaa sihtotstarbega Mere pst T2 kinnistust.

Planeeritav maa-ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja vaatesektorisse, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt jääb Mere pst 10 kinnistu alale, mille peamised juhtotstarbed on kesklinna mitmefunktsiooniline maa ja üldkasutatavate hoonete maa. Hooned peavad olema vaadeldavad kõigist külgedest ning ehitise suurim lubatud kõrgus maapinnast on 24 m. Alale on lubatud rajada kuni 6-korruselisi hooneid. Uute hoonete rajamisel tuleb tagada muinsuskaitseobjektide Rotermanni soolalao ja Tallinna Püha Siimeoni kiriku vaadeldavus. Ühtlasi tuleb luua jalakäijatele ühendus kesklinnaga ning tagada linna poolt vaated merele. Detailplaneeringu algatamisettepanek ei ole Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga vastuolus.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles EHC Merekeskus OÜ. Detailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku koostanud FE Arhitektid OÜ ja illustreeriva materjali Chapman Taylor Deutschland.

Detailplaneeringu algatamise taotlusega seoses koostatud muinsuskaitse eritingimuste kohaselt võib Mere pst 10 hoone lammutada ning praeguse hoone kohale on lubatud rajada uus ärihoone, kui järgitakse tänava- ja kvartalijooni. Uue hoone üldkõrgus võib olla kuni 24 m, kui on arvestatud vaatesuunda Admiraliteedi basseini põhjaservalt Tallinna vanalinnale.

Admiraliteedi basseini juurest kavandatud vaatesuuna sihis olevale jalakäijate tänavale peab Mere pst 10 kinnistul olema võimaldatud läbipääs maapinna tasandil, esimese korruse kõrgusel. Kuna Mere pst 10 hoone jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, siis tuleb enne uue hoone ehitustööde algust kinnistul läbi viia arheoloogilised kaevamised.

Kinnistu lõunapoolsesse ossa planeeritakse linnaväljak. Enne kavandatava hoone projekteerimist tuleb korraldada arhitektuurivõistlus, tulenevalt Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringus ala nr 8 kohta antud soovitusest määrata hoonestusviis vastavalt arhitektuurivõistluse tulemusele. Planeeritav ala asub Mere puiestee ääres linnaehituslikult olulises kohas. Arhitektuurivõistluse tööde alusel saab kaaluda erinevaid lahendusvariante ja valida antud asukohta sobivaim.

Mere pst 10 ärimaa sihtotstarbega kinnistul paiknev ärihoone – Merekeskus – on esmaselt kasutusele võetud 1910. aastal lao- ja töökojahoonena ning on üks endistest laevaremonditehase hoonetest. 1997. aastal rekonstrueeriti hoone kaubanduskeskuseks, selle käigus säilisid kahest vanast nüüdseks kokkuliidetud hoonest vaid välisseinad. Vanade hooneosade peale, taha ja vahele on ehitatud uued plekist ehitusmahud.