Riigihalduse minister Jaak Aab esitas valitsusele ettepanekud, et soodustada ja lihtsustada riigimaade eraldamise korda omavalitsustele kohaliku elu ja ettevõtluse edendamiseks.

Maakatastri andmetel on omavalitsuste omandis üks protsent, riigile kuulub 40 protsenti ja eraomandis on 59 protsenti Eesti territooriumi olevast maast. Riigile kuuluvast maast moodustab suure osa Riigimetsa Majandamise Keskuse omandis metsamaa, kuid riigi omandis on ka maid, mille arendamise kaudu on võimalik edendada kohalikku elu ja ettevõtlust.

„Riigilt maade omandamise protsess on keeruline ning ajamahukas, mistõttu jäävad paljudel juhtudel menetlused venima või raugevad. Soovime seda muuta, sest omavalitsused on olulised elu- ja ettevõtluskeskkonna suunajad ning mida lihtsam on maade omandamise protsess, seda kiiremini on võimalik hakata arendama erinevaid piirkonna jaoks olulisi teenuseid ning luua uusi töökohti. Pean õigeks, et kui ettevõtja soovib piirkonda tootmist rajada ning omavalitsustel arenduseks sobilikke maatükke pole, peaks riik maareservist arendusmaa andmisega appi tulema,“ ütles minister. „Selleks, et omavalitsused saaksid erinevatele vajadustele kiiresti reageerida, muudame maade andmise protsessi kiiremaks, läbipaistvamaks ning tingimused soodsamaks.“

Minister märkis, et on oluline, et omavalitsused kasutaksid maad võimalikult otstarbekalt ning lisandväärtust tootvalt. „Kindlasti on üheks maa omandamise eelduseks, et omavalitsusel peab olema selge nägemus, mis maatükil tulevikus toimuma hakkab. Riigilt tasuta saadud maad tuleb kasutada otstarbe kohaselt. Alles jääb ka võimalus, et soovi korral saab omavalitsus maa edasi müüa või võõrandada, kuid sellisel juhul tuleb osa kinnistu väärtusest riigile hüvitada ja riigile jääb ka võimalus sihtotstarbe kohaselt mitte kasutatud kinnistu riigile tagasi küsida. Omavalitsustel tuleb hakata maavajadusi põhjalikult läbi mõtlema, kuid usun, et sellest on pikaajalise maakasutuse planeerimise seisukohalt kohaliku elu edendamisele palju kasu,“ lisas Aab.

Senisele omavalitsustele maa tasuta andmise korrale/reeglitele on kavas lisada valitsuse heakskiidul mitmed põhimõtted, näiteks vähendatakse ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja elamumaaks kinnisasja võõrandamisel omavalitsuse riigile makstavat tasu 65 protsendilt 50 protsendile maa harilikust väärtusest. Sealjuures saab omavalitsus nimetatud tasust maha arvata planeerimise ja investeerimise kulud. Sama suurusjärgus ja põhimõttel vähendatakse ka tasuta võõrandatud vara edasivõõrandamise tasu. Sõnastatakse riigi maareservi põhimõtted ja menetluse reeglid seadusandluses ühtlustamaks seadusandlikku raamistikku. Avalikust huvist maareservi tagamiseks ja riigi ülesannete täitmiseks ühtlustatakse riigi ja omavalitsuse maade võõrandamisel vastastikku avaliku huvi väljaselgitamise võimalusi. Loobutakse omavalitsusele maa võõrandamisel valitsuse nõusoleku küsimisest ja selle otsustab edaspidi riigivara valitseja või tema volitatud asutuse juht. Otsustasandi määramisel kasutatav rahaline piirmäär kehtestatakse õigusaktis.

Seadusandluse muutmiseks algatab Rahandusministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ametiga riigivaraseaduse ning maareformi seaduse muutmise.