Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevate mõjude välja selgitamiseks on Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet algatanud keskkonnamõju hindamise (KMH).

Mustakivi tee pikenduse rajamiseks algatati keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise käigus hinnatakse nii tee ehitusega kaasnevaid ajutisi mõjusid kui ka tee kasutamisega kaasnevaid mõjusid. „Kõige rohkem mõjutab tee rajamine ja kasutamine tee lähedusse jäävaid Purde, Kase tänava, Kose tee ja lähiala kinnistuid ning Pirita-Kose lasteaeda. Kuna uus tee rajatakse suuresti läbi metsaala ja piirkonna, kus praegu puudub autoliiklus, siis muutub tee ümbruses välisõhu kvaliteet ja müratase. Seetõttu tehakse KMH käigus liiklusprognoosi alusel mürahinnang ja esitatakse müraleevendusmeetmed,” sedastas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Mõju looduskeskkonnale

Samuti hinnatakse, kuidas võib tee ehitus mõjutada looduskeskkonda, sest kavandatav tee läbib kaitsealust looduse üksikobjekti Maarjamäe paekallast ja selle kaitsevööndit 50 meetri ulatuses.
Keskkonnaameti seisukoht on, et Mustakivi tee pikendus rajatakse klindi piirkonda juhul, kui projekteerimise käigus leitakse tee tehniline lahendus, mille rakendamisega ei kaasneks mingisuguseid negatiivseid mõjusid kaitsealusele Maarjamäe paekaldale ega piirkonna veerežiimile.
„Keskkonnamõju hindamise käigus tulebki selgitada, kas tee rajamine võib kahjustada paekallast, ning leida tee rajamise ehitustehnilised lahendused, mis hoiaksid ära paekaldale kaasneva negatiivse mõju,” ütles Liinat.
Samuti uuritakse tee rajamise mõju haljastusele, metsaalale ja rohevõrgustikule laiemalt. Selle selgitamiseks tehakse KMH käigus puittaimestiku ja haljastuse inventeerimine, taimestiku, linnustiku, nahkhiirte ja kuklaste pesade inventuur. Ka uuritakse mõjusid veekeskkonnale, sest teetrass ületab Katleri ja Varsaallika oja.

Liiklusvoogude prognoos

Liinat tõi esile, et KMH käigus tehakse ka liiklusvoogude prognoos/uuring ja analüüsitakse alternatiivseid võimalusi Viimsi-Pirita-Lasnamäe liiklusvoogude suunamiseks.
Juba paarkümmend aastat on Tallinnal olnud plaan rajada Mustakivi tee pikendus, Narva mnt ja Kose tee vaheline lõik, mis on Lasnamäe linnaosast algav avalikult kasutatav jaotustänav kuni Kose teeni Pirita linnaosas.
Tee pikkus on 1,2 kilomeetrit. Tallinna eelarves on Mustakivi tee pikenduse rajamisega seotud ettevalmistustöödeks 600 000 eurot. Mustakivi läbimurde rajamine maksab 20,6 miljonit eurot.
Joonisel: Kavandatava tegevuse (must joon) võimalik mõjutsoon (siniselt varjutatud ala) ja Pirita loodusala asukoht (punasega kaitseala välispiir).