Tallinna linnavalitsus otsustas A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasjale parkimismaja rajamiseks läbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada.

„Eesmärgiks on rajada avaliku ja erasektori koostöös linna omandis olevale kinnisasjale piirkonna elanikke teenindav parkimismaja,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Elamukvartalitesse lisaparkimiskohtade rajamine leevendab parkimiskitsikust. Seni oleme teinud seda korteriühistute kasuks linna maale kasutusõiguse seadmisega.“

Praeguseks on seatud isiklik kasutusõigus ligi 70 korteriühistu kasuks ning sel moel on loodud linna maale korteriühistu liikmete sõidukite jaoks juurde üle 1700 parkimiskoha. „Kokku oleme korteriühistute kasutusse andnud ligi 8,1 ha ehk kümne A. le Coq Arena jalgpallistaadioni jagu linnamaad,“ lisas Võrk.

Võrgu sõnul on pilootprojekti õnnestumise korral plaanis elamukvartalitesse parkimismajade rajamist jätkata.

Ärimaa sihtotstarbega A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasja pindala on 8563 m2, läbirääkimistega pakkumise korras seatakse kinnisasjale 50 aastaks tasuline hoonestusõigus. Kinnisasjale rajatavasse parkimismajja on kavandatud ligi 400 parkimiskohta. Hoonestaja kohustub ehitised kasutusse võtma hiljemalt 31. märtsiks 2020.

Maareformi tulemusel asub suurem osa elamukvartalites asuvatest korterelamutest kinnistutel, mille pindala moodustab vaid hoonealuse maa pindala. Seetõttu ei mahu enamikule korterelamute kinnistutele elamute teenindamiseks vajalikud olulised rajatised, sh parkimiskohad. Olemasolevad parklad paiknevad üldjuhul elamutevahelisel avalikult kasutataval maal ning nende ehitamisel ei ole arvestatud parkivate sõidukite arvu suurenemisega.

Mustamäe linnaosa üldplaneering toob esile, et Mustamäel on elamukvartalid hoonestatud ilma maareservita, ja parkimiskohtade rajamine saab toimuda üksnes muu avalikuks kasutamiseks vajaliku maa (haljasalad, spordiväljakud, kergliiklusteed jms) arvel.

Perspektiivis tuleb arvestada, et korterelamute sisekvartalite maaressurss on ammenduv ja „igale korterile parklakoht” süsteem ei saa eelmisel sajandil rajatud suurtes elamurajoonides kunagi reaalsuseks. Oluline on ka rohe- ja puhkealade säilitamine. Seega tuleb elanike seas propageerida ja pakkuda ühe leevendusmeetmena elamukvartalite läheduses asuvaid parkimismaju.

Hoonestusõiguse tingimuste kohaselt kohustub hoonestaja ehitama projektikohase parkimismaja, mis võib kuni 40% ulatuses hoone suletud netopinnast sisaldada muid äriruume. Sellega luuakse eeldused võimalikult väiksema parkimistasu kujundamiseks, saades hoone majandamiseks ja ekspluateerimiseks vajalikud vahendid üüritulust. Hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel kinnisasja omanik kinnisasjale jäävate ehitise eest hoonestajale hüvitist ei maksa.