Tallinna linnavalitsus tunnistas Mustamäe linnaosas asuvale Akadeemia tee 30a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumise võitjaks Videvik OÜ.

Videvik OÜ kasuks seatakse isiklik kasutusõigus ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Akadeemia tee 30a kinnisasjale pindalaga 11 606 m².

„Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjale rajatav ajutine hoone – spordifunktsiooniga polüfunktsionaalne spordihall mõõtmetega vähemalt 60m x 100m,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. Isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 10 aastat ning tasu 80 eurot kuus.

„Mustamäel on sisetingimustes sportimise võimalustest suur puudus – meie 66 000 elanikuga linnaosas ei ole senini korralikku spordikompleksi, tõdes Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda. „Kindlasti leevendab kerkiv spordihall mõnevõrra seda vajakajäämist ja täiendab ka Akadeemia tee 30 kinnistule planeeritava ujulaga spordikompleksi võimalusi. Kergejõustikku tulevases multifunktsionaalses spordihallis tõenäoliselt harrastada ei saa, küll aga saab tegelda kõikvõimalike pallimängudega: korvpall, võrkpall, sulgpall jne.“

Õigustatud isik kohustub taotlema projekteerimistingimused, korraldama hoone ja hoonet teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamise, ehitama vastavalt ehitusprojektile isikliku kasutusõiguse alale hoone ja hoonet teenindavad rajatised (hoonet teenindavad teed, parkla koos tänavavalgustuse ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised) ning need hiljemalt 15. detsembriks 2016 kasutusele võtma.

Ühtlasi kohustub isikliku kasutusõiguse omanik hoonet teenindavad rajatised ja kogu isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras hoidma.

Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldas Akadeemia tee 30a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise. Ainsana esitas pakkumise Videvik OÜ, kelle esitatud pakkumine vastas pakkumistingimustele.

Isikliku kasutusõiguse lõpetamisel kohustub õigustatud isik isikliku kasutusõiguse ala vabastama, selle eest tasu nõudmata ning hoone oma kulul ära vedama ja isikliku kasutusõiguse ala heakorrastama. Isikliku kasutusõiguse lõppemisel õigustatud isikule hoone ega seda teenindavate rajatiste püstitamiseks, kasutusloa vormistamiseks, remontimiseks ja heakorra tagamiseks tehtud kulutusi ei hüvitata.