Kohtumäärusega jättis Tallinna Halduskohus rahuldamata Vana-Kalamaja 9 õppehoone läheduses elava naabri esitatud esialgse õiguskaitse taotluse, millega palus ehitusloa kehtivuse peatamist kohtuvaidluse ajaks. Kohus ehitustegevust ei peatanud.

Tallinna Halduskohus põhjendas taotluse rahuldamata jätmist sellega, et tõenäoliselt puudub vaidlustatud ehitusloal negatiivne mõju kaebaja õigustele ning kaebuse edulootus on väike. Samas leidis kohus, et Vana-Kalamaja 9 õppehoone renoveerimise ja piirkonda täiendavate õppekohtade loomise osas esineb kaalukas avalik huvi, mis saaks oluliselt kahjustatud juhul, kui ehitustegevus peatataks.

Linna õigusteenistuse nõuete osakonna jurist Kent Märjamaa sõnas, et linna õigusteenistuse hinnangul on eksitav kaebaja esindaja väide, et ehitise laiendamine toimub suuremas mahus, kui 33%. „Hoonele tehtud mõõdistuse kohaselt jääb laienduse maht alla 33%, mistõttu ei ole vajalik detailplaneeringu koostamine või projekteerimistingimuste andmine. Kaebaja väide põhineb tegelikkusele mittevastavatel andmetel,“ nentis Märjamaa.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on seisukohal, et ehitusluba on väljastatud õiguspäraselt ning mistahes aluseid selle tühistamiseks ei esine. Asjaolus, et kohus hakkab kaebust sisuliselt arutama, ei ole midagi tavapäratut, selliseid kaebuseid esitatakse Tallinna linna vastu aastas kümneid. „Seoses Vana-Kalamaja 9 õppehoone ja koolivõrgu korrastamise kavaga on praeguseks hetkeks esitatud kohtusse kokku kaheksa erinevat kaebust. Nendest kuus on kohus tagastanud läbivaatamatult ning seni on vaid kahte asutud sisuliselt läbi vaatama, kuid neidki on kohtud seni pidanud väheperspektiivikateks,“ märkis linna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Krais.