Nõmmele tänapäeva nõuetele vastava tennisekeskuse ehitamiseks välja kuulutatud läbirääkimistega pakkumisel osutus kolmest pakkujast parimaks Hiiu Spordikeskus OÜ.

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise ning pakkumise võitja Hiiu Spordikeskus OÜ kasuks linna omandis olevatele Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a hoonestusõiguse seadmise otsuse eelnõu.

„Hoonestusõiguse omandaja peab rajama neile linna omanduses olevatele kinnistutele sise- ja välisväljakutega moodsa tennisekesuse,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnisasjade kogupindala on 12 357 m2. Hoonestusõiguse seadmise tingimused määrati läbirääkimistega pakkumise korras.

Tallinna Linnavaraameti poolt välja kuulutatud ja läbi viidud läbirääkimistega pakkumisele esitati kolm pakkumust, mis kõik vastasid kvalifitseerimise tingimustele ning kutsuti läbirääkimistele. Kõik esitasid tähtajaks ka lõpliku pakkumuse. Lõplikke pakkumisi hinnanud pakkumiskomisjonilt pälvis kõrgeima punktide summa Hiiu Spordiklubi OÜ esitatud pakkumus ning see tunnistati komisjoni poolt parimaks.

Võrk tõdes, et kõigi pakkumuste dokumentatsioon oli väga põhjalikult ette valmistatud, mis näitab, et kõik kolm pakkumise teinud ettevõtet võtsid asja väga tõsiselt. „Kahtlemata saab see spordirajatis olema konkursi tulemusena võimalikest parim,“ lisas Võrk.

Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt seatakse Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele Hiiu Spordikeskus OÜ kasuks hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat. Hoonestaja kohustub korraldama Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjade ning lähiala detailplaneeringu koostamise, lähtudes lõplikus pakkumises esitatud eskiislahendusest.

Detailplaneering peab nägema kinnisasjale ette sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega parklad, tehnovõrgud ja -rajatised, mis tuleb valmis ehitada ja kasutusse anda hiljemalt kolme aasta jooksul alates detailplaneeringu kehtestamisest. Lisaks peab hoonestaja enne hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimist tasuma pakkumises esitatud hoonestusõiguse seadmise tasu 101 000 eurot.

Pika ajalooga ja aktiivses kasutuses tennisekeskus on Nõmme linnaosa ainus, kuid praeguste ehitiste seisukord ja võimalused ei vasta tänapäevastele nõudmistele ja vajadustele. „Nõmme tennisekeskuse renoveerimisvajadusest on räägitud juba aastaid,“ tõdes Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. „Teeb rõõmu, et kompleksi renoveerimiseks tehtud konkreetsed sammud hakkavad vilja kandma.“

Tennisekeskuse nüüdisajastamine tähendab paremaid sportimistingimusi ja võistluste korraldamise võimalusi. „Kodulähedased sportimisvõimalused on spordirajatiste võrgu kujundamisel linna oluline prioriteet,“ märkis Võrk.