Tallinna Linnaavaraamet kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise spordikeskuse uuendamise eesmärgil Nõmmel asuvatele linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmiseks.

„Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on muuta sealsed sise- ja välistingimustes tennisemängu harrastamise võimalused võrreldamatult paremaks. „See pika ajalooga ja aktiivses kasutuses tennisekeskus on linnaosa ainus, kuid Praeguste ehitiste seisukord ja võimalused ei vasta tänapäevastele nõudmistele ja vajadustele,“ tõdes Võrk.

Hoonestaja peab koostama kinnistutele detailplaneeringu ning selle kehtestamise järel kolme aasta jooksul ellu viima. Detailplaneering peab nägema ette sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega parklad ning tehnovõrgud ja -rajatised.

Hoonestusõiguse seadmise teel tennisekeskuse nüüdisajastamise eesmärgiks on toetada elanike sportimisaktiivsuse kasvu, pakkudes paremaid sportimistingimusi ning spordivõistluste korraldamise võimalusi. „Kodulähedased sportimisvõimalused on linna oluline prioriteet spordirajatiste võrgu kujundamisel,“ rõhutas Võrk.

Tallinna linna omandis olevatele Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnistutele seatakse hoonestusõigus läbirääkimistega pakkumise teel 50 aastaks. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistute kogupindala on 12 357 m².

„Nõmme tennisekeskuse alal peab senine funktsioon säilima, kuid tingimused tuleb muuta tänapäeva nõuetele vastavaiks,“ ütles Võrk. „Parim lahendus selle saavutamiseks on seada linna kinnistutele hoonestusõigus. Sarnast lahendust kasutasime edukalt ka Mustamäe Elamuskeskuse puhul.“

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisel olevatel kinnistutel paikneb sise- ja välisväljakutega tennisekeskus. Tulenevalt linnaosa hoonestusest ja vabade hoonestatavate rekreatiivalade puudumisest on vaja need alad ka tulevikus säilitada põhiliselt spordi- vm vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate ehitiste tarbeks, sõltumata kinnistu omandivormist. Nende alade muutmine detailplaneeringuga mõneks muuks, senisest kasutusest märkimisväärselt erinevaks otstarbeks (nt elamu- või ärihoonete ehituseks) ei ole üldjuhul vastuvõetav.