12. detsembril 2017.a otsustas Riigikohtu halduskolleegium, et AS Tallinna Vee hinnatariifid alluvad 01.11.2010.a jõustunud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse sätetele ja Konkurentsiameti kontrollile ning need sätted on ülimuslikud võrreldes Tallinna linnaga sõlmitud erastamislepinguga. Riigikohus on sellega ka kinnitanud Konkurentsiameti seisukohta, et AS Tallinna Vee veeteenuste hind on olnud aastaid põhjendamatult kõrge ning ületanud põhjendatud kulukuse määra.

Tallinna Vesi esitas 2018.a talvel uued veeteenuse hinnad Konkurentsiametile kooskõlastamiseks, kes jättis need 2018. detsembris kinnitamata. Samuti on Konkurentsiamet AS-le Tallinna Vesi teinud ettekirjutuse hoiatuse, mille kohaselt rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu ning seega vee ja reovee teenuse hinnad ei ole kooskõlas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusega.

Konkurentsiameti ja Tallinna Vee vahelised hinnavaidlused ei ole seega veel lõppenud.

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit asuvad välja selgitama huvilisi, kes on Tallinna Veega lepingulises suhtes ja soovivad esitada vee-ettevõtjale tagasinõude ülemääraselt makstud teenusehinna osas.

Võimalik on ka veehinna tasaarveldamine tulevikus tarbitava teenuse maksumusega. Tallinna Vesi ise on oma aastaraamatus hinnanud võimaliku kogunõude mõju suuruseks 17,5 miljonit eurot.

Meie eesmärk on nõuded koondada ja esitada nõue ühiselt. Nõuete koondamine aitab jagada omanike vahel õigusabikulusid, sest tegemist on keerukate läbirääkimistega. Omanikud peavad arvestama asjaoluga, et varasemalt tarbitud vee hinna ülemäärasuse tõendamine on omanike kohustus ja kohtud pole täpselt määratlenud, kui palju on vee hind olnud lubatust suurem.

Nõudega ühinevad omanikud peavad olema valmis dokumentaalselt tõendama oma viimaste aastate tarbitud veekoguseid ning tasutud veearveid ja kandma oma nõudega proportsionaalse osa õigusabikuludest. Ootame nõudega ühinema ka ettevõtteid.

Kes on eelpooltoodud tingimustel huvitatud oma tagasinõude esitamisest, palun esitada vastav taotlus Eesti Omanike Keskliidule hiljemalt

28. veebruariks 2019.a.

Taotlus esitada koos oma kontaktidega e-posti aadressile omanikud@omanikud.ee

või kirjalikult meie aadressile Rävala pst 8 Tallinn 10143.

Kui kortermaja vee tarbimise leping on sõlmitud läbi korteriühistu, siis palume esitada taotlus Eesti Korteriühistute Liidule.

Esmase taotluse esitamisel ei pea lisama veetarbimist tõendavaid dokumente. Huviliste koosolek toimub pärast 28. veebruari, kus selgitatakse täpsemalt asjaolusid ja järgmisi samme. Täpsem info telefonil 6427020

Lugupidamisega

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees