Tallinna linnavalitsus võtab homsel istungil vastu Põhja-Tallinnas Pelguranna asumi piiril paikneva Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu, mis loob võimaluse ehitada alale kuni 8-korruseline korterelamu ja kuni kahekorruseline kaubanduskeskus.

Sõle tn 31 kinnistu detailplaneering hõlmab 2,21 ha suuruse maa-ala, detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Planeeritud maa-ala asub Põhja-Tallinna linnaosas Sõle tänava ja Kolde puiestee vahelisel alal. Piirkond on hoonestatud valdavalt korterelamutega, kuid on ka üksikuid piirkonda teenindavaid ärihooneid ning ühiskondlikke hooneid.

Sõle tn 31 kinnistu omanik on Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts. Kinnistul asub kauplusehoone. Kinnistu loodeosas ja kinnistu vahetus ümbruses kasvab kõrghaljastust, tegemist on valdavalt lehtpuudega. Juurdepääs on tagatud Sõle tänavalt ja Kolde puiesteelt.

Planeeritud ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga liituvas vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus ning sellega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud .

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarbeks määratud korruselamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted jms. Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas.

Koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Sõle tn 31 kinnistu keskuse alal, kus on tihedalt põimunud korruselamud, ameti- ning valitsusasutused, kaubandus- ja teenindusasutused, äri- ja büroohooned, kultuuri- ja spordiasutused jm linnalikku elukeskkonda teenindav funktsioon. Detailplaneering on koostatava linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringus on ette nähtud Sõle tn 31 kinnistu jagamine üheks elamumaa ja üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks, ärimaa sihtotstarbega krundile nähakse ette kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaubandushoone rajamine.

Alale on kavandatud kokku 249 parkimiskohta. Juurdepääs kaubandushoonele on Sõle tänavalt ja Kolde puiesteelt ning elamumaa sihtotstarbega krundile Kolde puiesteelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korraldusega.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 19. aprillist kuni 6. maini 2014 ning Põhja-Tallinna Valitsus korraldas 6. mail 2014 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu.

25. augustil 2015 sõlmitud lepinguga võttis Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede väljaehitamise ja üldkasutatava haljastuse ning välisvalgustuse ja tehnorajatiste rajamise vastavalt lepingule lisatud skeemile.

Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Põhja Tallinna Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.