Tallinna linnavalitsus kehtestab homsel istungil Peterburi tee 34 ja 34b kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneering võimaldab ehitada 3,13 ha suurusele maa-alale kaks kuni 8-korruselist äri- ja büroohoonet, seitse kuni 3-korruselist lao- ja tootmishoonet, ühe kuni 2-korruselise ärihoone ning ühe kuni 1-korruselise abihoone.

Peterburi tee 34 ja Peterburi tee 34b kinnistud on hoonestatud põhiliselt 1- kuni 3-korruseliste lao- ja tootmishoonetega ning 5-korruselise büroohoonega. Peterburi tee ääres kasvab kõrghaljastus ja Peterburi tee 34 kinnistu keskel paikneb kompaktne haljasala.

Peterburi tee 34 kinnistu omanik soovis kinnistut täiendavalt väärtustada ning kohandada kinnistul paiknev hoonestus turu nõudlusele vastavaks. Lisaks soovib kinnistu omanik likvideerida kinnistul asuva puurkaevu ning liituda ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkujaga.

Planeeritav maa-ala paikneb Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis aktiivselt arendatavas piirkonnas, kuhu on kehtestatud detailplaneeringutega ette nähtud erineva suuruse ja paigutusega hooned. Kavandatavad hooned peavad Peterburi tee äärses osas sobituma tänavaseinas paiknevate olemasolevate ja varemplaneeritud hoonetega.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ning vastuvõetud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarbeks ettevõtlusala, tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalotstarbega. Alal võivad paikneda kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, büroohooned ja asutused, vabaaja veetmisega seonduvad ettevõtted ning kõrvalotstarbena tootmis-, logistika- ja laohooned, kui need ei avalda negatiivset mõju (lähiala) ettevõtluskeskkonnale.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles osaühing PAEKO, detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2013 korraldusega. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ.

Detailplaneeringu eskiislahendusega sai tutvuda Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 15.-22. aprillini 2013 ning detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 23. aprillil 2013 avalik arutelu.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2015 korraldusega ning oli seejärel 28. maist kuni 11. juunini 2015 avalikul väljapanekul. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.