Tallinna Ringkonnakohus rahuldas Tallinna linna apellatsioonkaebuse Pirita-Kosel asuvate nn. Scheeli maade tagastamise küsimuses.

Kose Koolituskeskuse OÜ ning John Scheel ja Ronald Sheel taotlevad Tallinna linnalt õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamist. Tallinna linna apellatsioonkaebust arutanud Tallinna ringkonnakohus tühistas taotlust soosinud Tallinna halduskohtu otsuse ning jättis Kose Koolituskeskuse OÜ, John Scheeli ja Ronald Sheeli kaebused rahuldamata.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjon tunnistas 19,4 ha suuruse kinnistu küll omandireformi objektiks, ent õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise avaldused on senini lahendamata.

„Osa tagasi taotletavast maast on avalikus kasutuses ja sellel asuvad valgustatud Pirita tervisespordi rajad,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Tegemist on ülelinnalise tähtsusega rekreatiivalaga, mis on väga populaarne ja aastaringses kasutuses. Maa-ala on olnud osana Pirita rohealast avalikus kasutuses juba enne omandireformi seaduse jõustumist.“

Tallinna linna generaalplaanil ja selle korrektuuril on ala märgitud linna pargina või metsapargina ning täidab käesoleval ajal sotsiaalmaa funktsioone.

Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kose põik 9 maatükk Pirita jõeoru maastikukaitsealal ning seda läbivad avalikus kasutuses olevad tervisespordi rajad. Kaitseala suurim väärtus seisneb puhke- ja taastusvõimaluste pakkumises kõigile Tallinna elanikele.

Tallinna Linnavolikogu otsustas sellest johtuvalt Kose põik 9 asuva 91 116 m2 suuruse maatüki munitsipaalomandisse taotleda. Samuti otsustas volikogu määrata maatükist moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 70% ja veekogude maa 30%).

Kose Koolituskeskuse OÜ, John Scheel ja Ronald Sheel esitasid Tallinna Halduskohtule kaebused Tallinna Linnavolikogu otsuse tühistamiseks.

Tallinna linn omakorda rõhutas linnavolikogu otsust põhjendades, et munitsipaalomandisse taotletavat maa-ala kasutati sotsiaalmaana ka enne 1991. aastat ning terviseraja asukoht sellel maa-alal oli ajalooliselt välja kujunenud.

Ringkonnakohus leidis, et apellatsioonkaebus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.