28. septembril arutleti Põhja-Tallinna linnaosakogu koosolekul Põhja-Tallinna üldplaneeringut. Dokument seab linnaosa peamisi eesmärke nagu nn 15-minuti linna kontseptsioon, avatus merele ja rohealade võrgustiku areng. Lisaks toob esile liikumisvõimaluste paljususe, miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse, oluliste sotsiaalobjektide rajamise ning Põhja-Tallinna sadamalinnaosa identiteedi hoidmise ja mitmekesise ettevõtluskeskkonna soodustamise.

“Põhja-Tallinna suurimateks väärtusteks on atraktiivne asukoht, pikk rannajoon, selge identiteediga asumid, kultuuri- ja tööstuspärand ja looduslikult mitmekesised rohealad. Arengueeldusi tagavad ka endised tööstusalad, mis on leidnud uue kasutuse nagu näiteks Noblessner, Kultuurikatel, Põhjala, Eesti Kunstiakadeemia endises SUVA vabrikus jt. Väärtus peitub ka aktiivses, linnaruumi arengutes kaasa rääkivas kogukonnas, ” ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

“Meie linnaosa kitsaskoht on transport ja sotsiaalsete objektide ebapiisav arv kasvava elanikkonna tingimustes. Selle parandamiseks eeldab visioon sh piirkonnakeskuste tugevdamist, koolide-lasteaedade rajamist ning rattateede ja ühistranspordi võrgustiku arendamist. Meil on ka keskkonnariskid, mida tingib keskkonnaohtlike ettevõtete paljusus, samas tööstusettevõtte arv elumupiirkondades väheneb, ” ütles Pihlap. Ta rõhutas, et üldplaneering eeldab ka Putukaväila sarnaste uute rekreatsioonialade loomist – nimetatud ala visioon sündis Põhja-Tallinna üldplaneeringu loomise käigus kohalike elanike ideid kaasates.

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu koostamine on algatatud 2006. aastal, et kehtivat Tallinna üldplaneeringut Põhja-Tallinna osas täpsustada ning kaasajastada.

Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Arvestatud on muutusi linna arengus ja sidusust teiste linnaosadega. Põhja-Tallinna linnaosa suurus on 15,19 km² ja elanike tihedus 3889 inimest/km². Üldplaneering on koostatud orineteeruvalt kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades. Linnaosa üldplaneeringu kehtestamisega kaotavad Tallinna üldplaneering ning Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering Põhja-Tallinna linnaosa piirides kehtivuse.

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringut koostavad Tallinna Strateegiakeskuse töörühm koostöös erinevate ametkondade spetsialistide ning piirkonna kohalike elanike ja huvigruppidega. Enne dokumendi vastuvõtmist toimuvad linnaosa eri piirkondades ka avalikud arutelud.

Üldplaneeringu materjalid on üleval Tallinna Planeeringute Registris ning Tallinna linna kodulehel veebiaadressil: https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering.

Üldplaneeringuga samaaegselt koostatakse Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH), mis käsitleb üldplaneeringu keskkonnaaspekte ja neist lähtuvaid võimalikke arengualternatiive ning leevendavaid meetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks. KSH materjalid on leitavad veebiaadressilt: http://www.tallinn.ee/est/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneeringu-keskkonnamoju-strateegiline-hindamine